ГЛАВНАЯ Образцы планов Бастауыш сынып 1-сыныпқа арналған «Математика» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру...

1-сыныпқа арналған «Математика» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

405
0

Бастауыш білім беру деңгейінің

1-сыныпқа арналған

«Математика» оқу пәні бойынша

үлгілік оқу бағдарламасына

қосымша

 

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-сыныпқа арналған

«Математика» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 1-сынып:
Ортақ тақырып

тар

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Бағдарлама бөлімшелері Оқу мақсаттары
                                                        І-тоқсан
1.Өзім туралы

 

2.Менің мектебім

1А — Сандар мен цифрлар 1.1

Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

1.1.1.1 — санау барысында натурал сандардың реттік номері анықталатындығын түсіну;
10 көлемінде тура және кері санау; олардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтау;
1.1.1.2 — біртаңбалы сандарды сандарды оқу, жазу және салыстыру
1.1.1.3 — біртаңбалы сандардың құрамын анықтау
3.2

Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

1.3.2.5 — заттардың кеңістікте орналасуын (оң жақта, сол жақта, жоғарыда, төменде, үстінде, астында, арасында, алдында, артында) анықтау

1.3.2.4 — геометриялық фигуралар арасындағы негізгі қатынастарды анықтау (үлкен-кіші, жоғары-төмен, кең-тар, жуан-жіңішке, қалың-жұқа)

1.2

Сандармен амалдарды орындау

1.1.2.1 — қосу амалын ортақ элементтері жоқ жиындардың  бірігуі, азайтуды жиынның бөлігін ажыратып алу ретінде түсіну

1.1.2.5** — ондықтан аттамай бір таңбалы сандарды ауызша

қосу және азайту тәсілдерін  қолдану

1.1.2.3** — 1 қасиетін қолдану

3.3

Нүктелер координаттары және қозғалыс бағыты

1.3.3.1 — сан сәулесінде белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты орналасуын анықтау
4.3

Тізбектер

1.4.3.1** — 10-ға дейінгі сандар тізбегін және кері ретпен сандардың тізбегін құрастыру
5.2

Математикалық тіл

1.5.2.1 — цифрды саннан ажырату, бір таңбалы сандарды түрлі тәсілдермен (нүктелер жиынтығымен, таяқшалармен және т.б) көрсету және сан сәулесінде көрсету
1.5.1.2** — сандарды салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды пайдалану/заттар арасындағы арақашықтықты, бағытты,  орналасуын анықтайтын терминдер

1.5.2.3 — сандардың қосындысы мен айырмасын/ сандарды салыстыру (артық/кем), көршілес сандарды, сандық аралықтарды, сандар қатарын көрсету үшін сан сәулесін қолдану
1.5.2.2 — «+», «-», «=» таңбаларын, цифрын қолдану
1.5.2.4 — қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда қолдану

1В – Геомет-риялық фигуралар 4.1

Жиындар және олармен орындалатын амалдар

1.4.1.2 — жиындарды элементерінің белгілері (нысандардың түсі, пішіні, өлшемі, материалы, әрекеті) бойынша құру және жіктеу
3.1

Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

1.3.1.1 — геометриялық фигураларды: нүкте, түзу, қисық және сынық сызықтар, тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар, кесінді, сәуле, бұрышты бір бірінен ажырату және атау
1.3.1.2 — жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру
3.2

Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

1.3.2.3 — жазық фигуралардың модельдерінен және бөліктерінен композиция құрастыру
1С – Ша-малар және өлшем бірліктері 5.1

Есептер және математикалық модель

1.5.1.2 — артық, кем, тең, сонша, бірнеше бірлікке артық/кем, ұзын, қысқа, ауыр, жеңіл, қымбат, арзан, баға ұғымдарын қолдану
5.2

Математикалық тіл

1.5.2.2 — «+», «-», «=», «», «>», «<» таңбаларын қолдану
1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері 1.1.3.1 — ұзындық шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу;
1.1.3.3 — шамалар мәндерін (см, / кг/ л/ сағ) салыстыру салыстыру және амалдар орындау;
1.1.3.2 — өлшем бірліктерді (см,/ кг/л) қолданып өлшеу
ІІ-тоқсан
1.Менің отбасым және достарым

 

2.Бізді қоршаған әлем

2А – 10 көлеміндегі сандарды қосу және азайту 1.2

Сандармен амалдарды орындау

1.1.2.4 — біртаңбалы сандарды  ондықтан аттамай    қосу кестесін құру, білу және қолдану

1.1.2.3 — қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 -дің қасиетін  қолдану

1.1

Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

1.1.1.1 — нөл санының құрылу жолын түсіну; 1.1.1.4 cанның  жаңа бірлігі — ондық туралы түсінігі болу,  100-ге дейін ондықтармен санау, жазу, салыстыру
4.3

Тізбектер

1.4.3.1** — ондықтармен 100-ге дейінгі сандар тізбегін құрастыру; 100 көлеміндегі сандар, суреттер, фигуралар, символдардан тұратын   тізбектердің заңдылықтарын анықтау
1.2

Сандармен амалдарды орындау

1.1.2.5 — ондықтан аттамай біртаңбалы сандарды/ 20, ондық көлеміндегі сандарды ауызша қосу және азайту тәсілдерін қолдану
1.1.2.1 — қосу амалын ортақ элементтері жоқ жиындардың бірігуі, азайтуды жиынның бөлігін ажыратып алу ретінде түсіну;
1.1.2.4 — біртаңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құру, білу және қолдану
1.1.2.3 — қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 және 1-дің қасиетін қолдану
2.1

Сандық және әріптік өрнектер

1.2.1.1 — сандық өрнектерді (қосынды,айырма ) құрастыру, жазу, оқу, ажырату
5.2

Математикалық тіл

1.5.2.2 — «+», «-», «=» таңбасын қолдану
1.5.2.4 — қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда қолдану
2В — Сандар және заңдылықтар 1.1

Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

1.1.1.5 — тәжірибе арқылы  2, 4, 6, 8, 10 заттың жартысын табу
4.3

Тізбектер

1.4.3.1 — 100 көлеміндегі сандар, суреттер, фигуралар,  символдардан тұратын   тізбектердің заңдылықтарын анықтау

1.4.3.2 — іс-әрекет және табиғат күйінің тізбектілігін анықтау, сандар, фигуралар, ойыншықтар, түрлі-түсті моншақтар т.б. тізбектерін құру және тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табу

4.2

Тұжырымдар

1.4.2.2 — бірдей цифрлар мен фигуралардан тұратын басқатырғыш есептер, ребустар шешу
2С — Шамалар және өлшем бірліктері 3.1

Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

1.3.1.3 — геометриялық фигуралардың (үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш) қабырғаларын өлшеу және салыстыру
3.2

Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

1.3.2.2 — 2 берілген ұзындығы бойынша кесінді сызу
1.3

Шамалар және олардың өлшем бірліктері

1.1.3.1 — ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық) /уақыт шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін өлшемдер мен құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу
1.1.3.2 — өлшем бірліктерді (см,дм/ кг/л) қолданып өлшеу

1.1.3.3 — шамалар мәндерін (см,дм/ кг/ л/ ) салыстыру салыстыру және амалдар

1.1.3.4 — ұзындық өлшем бірліктерін (см, дм) олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

ІІІ-тоқсан
1.Саяхат

 

2.Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

3А – Сандармен амалдар орындау. Есептер. 1.1

Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

1.1.1.2** — біртаңбалы сандарды салыстыру
5.1

Есептер және математикалық модель

1.5.1.1 — есепті сызба, сурет, қысқаша жазба түрінде модельдеу; есепті шешу үшін тірек сұлбаны таңдау

1.5.1.3** — қосынды және қалдықты табуға берілген  есептерді талдау және шығару/ кері есеп құрастыру және шығару

1.5.1.4 — санды бірнеше бірлікке арттыру, кеміту, айырмалық салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару

1.5.1.5 — қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару

5.2

Математикалық тіл

1.5.2.2** — «+», «-», «=», «≠», «>», «<» таңбаларын қолдану
1.2

Сандармен амалдарды орындау

1.1.2.2 — қосу және азайту — өзара кері амалдар екенін түсіну,  қосу және азайту амалдары компоненттері мен нәтижелері  арасындағы байланысты анықтау

1.1.2.3 — қосудың ауыстырымдылық қасиетін/ 0 және 1-дің қасиетін  қолдану

3В – Шамалар.

Уақытты бағдарлау

1.3

Шамалар және олардың өлшем бірліктері

1.1.3.5 циферблат бойынша уақытты 12-сағаттық форматта анықтау: сағат /уақытты бағдарлау: минут, сағат, күн, апта, ай, жыл

1.1.3.1* — уақыт шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін өлшемдер мен  құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу

1.1.3.2* — өлшем бірліктерді (сағ) қолданып өлшеу

3С – Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

Қосу кестесін қолдану. Есептер

2.2

Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

1.2.2.1 — теңдік және теңсіздікті, теңдеуді, тура және тура емес теңдік пен теңсіздікті айыра білу
1.2.2.2 — таңдау әдісімен және қосу мен азайту амалдарының байланысы негізінде теңдеулерді шешу
2.1

Сандық және әріптік өрнектер

1.2.1.1 — сандық және әріптік өрнектерді (қосынды, айырма) құрастыру, жазу, оқу, ажырату
1.2.1.2 — әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріптік өрнектің мәнін табу
1.2.1.3 — қосу мен азайту арасындағы байланыстар негізінде теңдік құру үшін әріптік өрнектер түрінде көрсету және қолдану:
а +b = c, c -a= b, c -b =a
1.2.1.4 — санға 0-ді қосу және азайту жағдайларын әріптік өрнек түрінде көрсету: a+0=a; a-0=a
1.2.1.5 — жақшасыз әріпті, санды өрнектерді салыстыру
5.2

Математикалық тіл

1.5.2.2 — «+», «-», «=», «», «>», «<» таңбаларын/ цифрларды, () белгісіз сан символын қолдану
ІV-тоқсан
1.Тағам мен сусын

 

2.Дені саудың жаны сау

4А — Күнделікті өмірдегі есептеулер 1.1

Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

1.1.1.1 — натурал сандар және нөл санының құрылу жолын түсіну; 10/11-20 көлемінде тура және кері санау; натурал сандар қатарындағы орнын анықтау;

1.1.1.2 — біртаңбалы сандарды/ 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу, жазу және салыстыру;

1.1.1.3 — біртаңбалы сандардың құрамын /20 көлемінде сандардың разрядтық құрамын анықтау,  разрядтық  қосылғыштарға жіктеу;

1.1.1.5 — 20-ға дейінгі сандарды 2-ден топтап  тура және кері санау/ тәжірибе арқылы  2, 4, 6, 8, 10 заттың жартысын табу

1.2

Сандармен амалдар орындау

1.1.2.5 — ондықтан аттамай біртаңбалы сандарды/ 20 көлеміндегі біртаңбалы мен екітаңбалы сандарды/ ондықтарды ауызша қосу және азайтуды орындау
1.3

Шамалар және өлшем бірліктер

1.1.3.6 — 1 тг,  2 тг, 5 тг,10 тг, 20 теңгелік   монеталармен түрліше төлем  жасау
4.3

Тізбектер

1.4.3.1 — 10-ға дейінгі/ 20- ға дейінгі сандар тізбегін/ ондықтармен 100-ге дейіні  және кері ретпен сандар тізбегін құрастыру; 100 көлеміндегі сандар, суреттер, фигуралар,  символдардан тұратын тізбектердің заңдылықтарын анықтау
5.1

Есептер және математикалық модель

1.5.1.4 — санды бірнеше бірлікке арттыру, кеміту, айырмалық салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару
1.5.1.3 — қосынды және қалдықты табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру және шығару

1.5.1.6 — қосу мен азайтуға берілген есептерге қатысты таңдаған амалдарын негіздеу, шығару әдісін түсіндіру
1.5.1.7 — санды бірнеше бірлікке арттыру/кемітуге; айырмалық салыстыруға берілген қарапайым есептерді модельдеу және шығару

4В — Жиын және логика элементтері 5.2

Математикалық тіл

1.5.2.5 — деректерді жинақтау, жүйелеу және толықтыру/ қолда бар құралдарды пайдаланып, кесте, диаграмма (пиктограмма, гистограмма) құрастыру
4.2

Тұжырымдар

1.4.2.1 — тұжырымдардың ақиқаттығын немесе ақиқат еместігін анықтау
1.4.2.2 — сәйкестік пен ақиқаттықты анықтауға берілген қарапайым логикалық есептерді шығару
4.1

Жиындар және олармен орындалатын амалдар

1.4.1.2 — жиындарды элементерінің белгілері (нысандардың түсі, пішіні, өлшемі, материалы, әрекеті) бойынша құру және жіктеу
1.4.1.3 — жұп құру арқылы нысандар жиындарын салыстыру; тең жиындарды, бос жиындарды анықтау
1.4.1.1 — екі жиынның бірігуін және жиыннан оның бөлігін айырып алуды диаграмма арқылы көрнекі түрде кескіндеу
4.4

Нысандардың комбинациялары

1.4.4.1 — қоршаған ортадағы заттардан «екі — екіден» комбинациялар жиынын құрастыру
1.3

Шамалар және олардың өлшем бірліктері

1.1.3.1 — ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық)/уақыт шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін өлшемдер мен құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу
1.1.3.3 — шамалар мәндерін (см, дм/ кг/ л/) салыстыру және амалдар орындау
4С — Нысандардың орналасуы және бағыты 3.1

Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі

1.3.1.2 — жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру
3.2

Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

1.3.2.1 — түзу, тұйықталған және тұйықталмаған және қисық, сынық сызықты жазықтықта / қарапайым жазық геометриялық фигураларды (үшбұрыш, төртбұрыш) нүктелі қағазда кескіндеу
1.3.2.2 — берілген ұзындығы бойынша кесінді сызу
1.3.2.3 — жазық фигуралардың моделдерінен және бөліктерінен композиция құрастыру
1.3.2.4 — геометриялық фигуралар арасындағы негізгі қатынастарды анықтау (үлкен-кіші, жоғары-төмен, кең-тар, жуан-жіңішке, қалың-жұқа)
5.1

Есептер және математикалық модель

1.5.1.2 — заттардың орналасуын, арақашықтығын, бағытын анықтайтын терминдерді қолдану

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь