ГЛАВНАЯ Образцы планов География География пәнінен 6 сынып күнтізбелік тақырыптық жоспар

География пәнінен 6 сынып күнтізбелік тақырыптық жоспар

347
0

 

 

 

 

 

Сабақтың тақырыбы

 

Сағат

саны

 

 

Күні

 

Іскерлік дағдыны қалыптастыру

 

Оқыту әдісі

Жаңа техно

логияны пайда

лану

 

 

Көрнекілік

 

 

Қайта

лау

 

 

 

 Қосымша оқулықтар

 

Үйге тапсыр

ма

                         Кіріспе

 

     2
1 Физикалық география- жер табиғаты жайындағы ғылым.

 

 

 

1

География туралы ұғым қалыптастыру.

 

 

Дәріс

 

§1

 

2

 

Географиялық ашылулар мен казіргі зерттеулер

 

 

1

Географиялық  зерттеу кезеңдері білімін толықтыру  

Демон-

страциялау,

ой пікірлер

   Жарты

шарлар физикалық

картасы,  саяхатшылар

суреттері

 

 

5 сынып

«Не, Қайда, Қашан?» балалар энциоклопе

диясы

 

§2

 І тарау    План және карта        6

 

 

3

 

Жергілікті жерді бағдарлау

 

 

1

   Бағдарлау

азимутты анық

тау тұсбағар

дың құрлысы

мен  танысу.

Баяндау,

сұрақ-жауап,

өзін

дік жұмыс

 

АТК

 

Презентация

А.М.Бейсен

баев

НӘ.Бейсен

баева

«Оқушы анықтама лығы»

6-11      сынып

 

§7

4 Жер бетінде қашықтықты өлшеу. Масштаб  

1

Масштаб түрлерімен танысу, оларды қолдану Баяндау, сұхбаттасу, топпен жұмыс  

АТК

 

Презентация

 

5 сынып

 

§8

 5 Жергілікті жердің планы  

1

  Планға түсіріп

үйрену

 

Дәріс

Жергілікті жер планы: сурет, сызба    4-5 сынып  

§9,10

 

6

 

Глобус-Жер шарының моделі

Сарамандық жұмыс №1

 

 

1

 

Глобусты пай-

далана отырып\

географиялық

координатаны

анықтай білу

 

Баяндау, өз бетімен жұмыс

 

Иннова-

циялық дидактикалық

 

Глобус, жарты шарлар

картасы

 

 

5 сынып

 

В.А Горбанев.

И.В. Душина «География для школьников»

 

 

§11

7 Географиялық карталар олардың түрлері  

1

Карталарды айыра білу Картамен жұмыс Жарты шар-

лар картасы,

Атлас

 

5 сынып

 

§13

8 Картаны жергілікті жердің планымен салыстыру.Картаның маңызы  

1

Карта мен план ның айырма-

шылығы мен   ерекшеліктерін

ажырата білу

 

Пікір алмасу.

көрсетілім

Жарты шар-

лар картасы,

жергілікті жер планы

 

§14

ІІ тарау   Жер қабықтары 29

 

.
1 тақырып      Литосфера 9

 

9 Жердің құрылысы

Литосфералық тақталар туралы ұғым

 

1

Жердің құрлысымен танысу.. Дәріс, сұрақ- жауап Деңгейлеп саралап оқыту Тақырыпқа байланысты суреттер, кескіндемелер  

5 сынып

 

§15,16

10 Сарамандық жұмыс №2.       1 Өз бетімен жұмыс
11 Жер қыртысын түзетін тау жыныстары  

1

Тау жыныс

тарының түрлерімен танысу

 

Баяндау, көрсетілім

 

Минералдар жинағы

 

5 сынып

 

§17

 

 

12

 

Жер қыртысының қозғалысы. Жер сілкіну

 

 

1

Жер қыртысы

ның қозғалу себептерін білу.

 

Баяндау, көрсетілім

 

АТК

 

Интернет ресурстары

 

5 сынып

 

 

§18

 

 

13

 

 

Жанартаулар , ысытық бұлақтар, гейзерлер.

 

 

 

1

 

 

Жанартау, гейзерлерді картадан тауып,көрсете білу

 

 

 

Пікір алмасу.

көрсетілім

 

 

Иннова

циялық дидактикалық

 

 

 

Интернет ресурстары

 

 

 

 

§19

14 Таулардың биіктігіне қарай бөлінуі. Таулардың пайда болуы қатпарлы , жақпарлы таулар таулардың өзгеруі  

 

 

1

 

Жер бедері қалыптасуы туралы мағлұмат алу.

 

 

Сұхбат-дәріс

Глобус. Жарты шарлар физикалық картасы  

 

5 сынып

 

А.М.Бейсен

баев

НӘ.Бейсен

баева

«Оқушы анықтама лығы»

6-11      сынып

 

 

 

§20,21

 

15

 

Жазықтар Жазықтардың пайда болуы және өзгеруі.

 

 

1

.  

Сұхбат, сұрақнама

Иннова

циялық дидактикалық

Глобус. Жарты шарлар физикалық картасы  

5 сынып

 

§22

16 Мұхит түбіндегі таулар мен жазықтар.  

1

Мұхит асты жер бедерімен танысу. Пікір алмасу.

көрсетілім

Интернет ресурстары

нан бейне

көрсетілім

 

§23

17 Сарамандық жұмыс №3 1 Өзіндік жұмыс
2 тақырып     Атмосфера 9

 

.
18 Атмосфераның құрамы және құрылысы  

1

Атмосфераның құрлысы және құрамымен танысу  

Баяндау, көрсетілім

Деңгей

леп саралап оқыту

Тақырыпқа байланысты плакаттар  

5 сынып

 

§24

 

19

 

Атмосфералық қысым

 

1

Атм. қысым

ды өлшейтін

құралдармен танысу

 

 

Баяндау, көрсетілім

Барометр –анеройд құралы.

Флипчарт

 

5 сынып

 

§25

20 Ауа температурасы 1 Аспаптармен танысу Көрсетілім Презентация 5 сынып     §26
 

21

 

Ауадағы су буы

 

1

Су буының көтерілуі жайлы білу Көрсетілім, сұхбаттасу АТК Флипчарт  

§27

 

22

 

Тұман және бұлт.

Атмосфералық жауын-шашын

 

 

1

Жауын-шашын

ның түрлерімен олардың пайда болуымен танысу

 

Көрсетілім

АТК  

Флипчарт

§28,29
 

 

23

 

 

Жел. Ауа -райы

 

 

1

Желдің бағытын

анықтау. Аспап

тарды білу Ауа массаларымен танысу.

 

Дәріс, сұрақ- жауап

Иннова

циялық дидактикалық

 

Плакаттар, интернет ресурстарынан

 

 

5 сынып

 

 

§30,31

 

24

 

Жылу белдеулері

 

1

Жылу белдеу-

лерінің орнын анықтай білу

 

Баяндау

    Климат

картасы

 

§32

 

25

 

Климат.Жердің

климаттық

белдеулері

 

 

1

Климаттын таралу аймақ

тарымен танысу

Терминдерді

үйрену

 

Пікір алмасу,

көрсетілім

Иннова

циялық дидактикалық

 

Климат белдеулері картасы

 

 

5 сынып

 

 

§33

 26 Сарамандық жұмыс № 4  

1

Өзбетіндік жұмыс
3 тақырып     Гидросфера

және  Дүниежүзілік мұхит

     9
27 Гидросфера туралы ұғым. Д.Ж. Мұхит оның бөліктері  

1

Су айналым түрлерімен танысу.  

Көрсетілім

 

АТК

 

Флипчарт

 

5 сынып

 

§35,36

 

28

 

Мұхит суының қозғалысы темпера

турасы мен тұздылы

ғы. Мұхит ағыстары.

 

 

 

1

 

Тұздылық промилие туралы түсінік қалыптастыру

 

 

Дәріс-сұхбат,

көрсетілім

 

Иннова

циялық дидактикалық

 

Жарты шарлар

физикалық

картасы

 

 

§37,38,

39

 

29

 

Мұхиттар мен теңіздердің адам өміріндегі маңызы

 

 

1

Мұхит қорларымен танысу. Оларды игеру жолдаын табу.  

Пікір алмасу,ой толғау

Деңгейлеп саралап оқыту  

Интнрнет ресурстары

 

 

§40

30 Бақылау жұмысы. 1 Тест
31 Өзендер 1 . Өзен түрлермен танысу. Көрсетілім АТК Презентация 5 сынып §41
 

32

 

Көлдер және жер асты сулары.

 

1

 Көлдің түрлері

мен танысу, жер асты сулар

ының пайда болу жолдары

мен танысу.

 

Дәріс-сұхбат, көрсетілім

Иннова

циялық дидактикалық

Жарты шарлар физикалық картасы

Презентация

 

5 сынып

 

 

§42,43

33    Мұздықтар және

олардың маңызы

 

1

Мұхиттың шаруашылық маңызын білу Пікір алмасу,ой толғау Суреттер  

§44

 

34

 

Жер беті суларын қорғау

 

1

Экологиялық проблемала

рмен  танысу.

 

 

Дәріс-сұхбат,

 

АТК

 

Интернет ресурстары

 

§45

35 Сарамандық жұмыс № 5  

1

Өзіндік жұмыс
4 тақырып    Биосфера

.

2 .
36 Биосфера туралы ұғым     1 Биосфера компонентерімен танысу. Көрсетілім АТК Флипчарт  

§46

37   Тірі ағзалардың

алуан түрлілігі,

таралу заңдылық

тары. Тірі ағзалар

дың жер қабықтары-

на әсері

 

 

1

 

Тірі ағзалардың таралу заңдылық

тарын білу

 

 

Баяндау, сұрақ-жауап

 

Иннова

циялық дидактикалық

 

Тақырыпқа сәйкес суреттер

 

5 сынып

 

 

§47,48

 

ІV тарау   Географиялық     

             қабық

7
38 Географиялық

қабық-Жердің

ерекше кешенді қабығы

 

1

Тірі ағзалардың таралу заңдылықтары  

Дәріс-сұхбат

 

АТК

 

Интернет ресурстары

 

5 сынып

 

§49

39 Табиғат зоналары.Экватор, субэкваторлық белдеулер  

1

Өсімдіктер мен  жануар

лар  дүниесі

мен танысу.

 

Дәріс-сұхбат, көрсетілім

Иннова

циялық дидактикалық

Табиғат зоналары картасы §
40 Экватор, субэкватор,

тропиктік,субтропик-

тік белдеулер

 

1

   Өсімдіктер мен жануарлар

дүниесімен

танысу.

Дәріс-сұхбат, көрсетілім Деңгей

леп саралап оқыту

Табиғат зоналары картасы  

§

41 Қоңыржай, субполярлық, полярлық белдеулер.  

1

 Өсімдіктер мен жануарлар дүниесімен танысу. Дәріс-сұхбат, көрсетілім Табиғат зоналары картасы  

§

42 Ендік зоналық.

Таудағы биіктік   белдеулер.

 

1

Биіктік

белдеулердің

таралу  заңды

лықтарымен    танысу.

 

Дәріс-сұхбат, көрсетілім

   Иннова

циялық дидактикалық

Табиғат зоналары картасы  

§

43 Табиғат кешендерін қорғау 1 Экологиялық проблемалар Баяндау Суреттер §50
44 Сарамандық жұмыс № 6  

1

Өзіндік жұмыс
V тарау   Жер беті халқы      

            мен елдері

4
45  Жер бетіндегі халықтар. Нәсілдер.  

1

Нәсілдер мен

халықтардың таралу

географиясы

мен танысу..

 

Көрсетілім

 

АТК

 

Флипчарт

 

5 сынып

 

§51

46 Дүние жүзінің саяси картасындағы  мемлекеттер.  

1

Мемлекеттерді танып білу. Көрсетілім, сұрақ-жауап Деңгей

леп саралап оқыту

Дүние жүзінің саяси картасы  

§52

 

47

 

Қазақстан әлем картасында

 

1

Қазақстанның әлем картасын

дағы орнын

білу

Көрсетілім,

сұхбат,сұрақ-жауап

 

 

Дүние жүзінің саяси картасы

 

§52

48 Сарамандық жұмыс №7 1 . Өзіндік жұмыс
VІ тарау      Жергілікті    

                жердің табиғаты

3 .
49 Жергілікті жердің географиялық орны,аумағы мен шекарасы  

1

Жергілікті жер-

дің гео. орны мен  халықтың салт-дәстүрімен танысу

 

Пікір алмасу,ой толғау

Инновация

лық дидактикалық

Атырау облысының саяси-әкімшілік картасы
 50 Жергілікті жер табиғат-ң адамның тіршілігі мен шару-лық әрекетіне әсері. Топсеруен  

 

 

 

1

 

Жергілікті жер табиғатын оқып үйрену.

 

Зерттеу, бақылау,сұрақ-жауап

51 Бақылау жұмысы. 1 . Тест

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь