ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ ЖБ Информатика 7 сынып Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

ЖБ Информатика 7 сынып Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

896
0

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ:  

_____________________________________________

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Информатика
7 сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7-сынып білім алушыларына «Информатика» пәні
бойынша мұғалімге жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек
құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) негізгі
мектептің (5-9-сыныптары) «Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім
беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың
тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған
бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта
білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс негізгі мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру
бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне
және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР …………. 4
«7.1А – Ақпаратты өлшеу және компьютерлік жады» бөлімі бойынша жиынтық бағалау … 4
7.1В «Желілер және қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ………………………………. 8
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ……….. 13
7.2А «Электронды кестенің көмегімен есептерді шығару»…………………………………………….. 13
бөлімі бойынша жиынтық бағалау ……………………………………………………………………………….. 13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ……….. 17
7.3А «Жобалық жұмыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………………………… 17
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ……….. 21
7.4 А «Нысандар мен оқиғаларды модельдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………….. 21
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«7.1А – Ақпаратты өлшеу және компьютерлік жады» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Оқу мақсаты 7.2.1.1 Ақпараттың бір өлшем бірлігін келесі өлшем
бірліктерге аударуды жүзеге асыру
7.1.1.1 Компьтерлік жады түрлерінің қызметін (Жедел
жады, Тұрақты жады, Сыртқы жады, кэш-жады)
сипаттау
7.1.2.3 Файлдарды сақтау кезінде әртүрлі форматтарды
қолдану
7.1.2.2 Әртүрлі форматтағы мұрағаттарды құру және
бумадан шешу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Сандық мәндерді ақпараттың бір өлшем бірлігінен
басқа өлшем бірлігіне аударады
• Жады түрлерінің қызметін сипаттайды: Жедел жады,
Тұрақты жады, Сыртқы жады, кэш-жады
• Бірдей ақпарат сақталған түрлі пішімдегі
файлдардың өлшемдерін талдайды
• Түрлі пішімдегі мұрағаттарды құрады және
мұрағаттан шығарады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырмалар
1. Мақсат биология пәнінен реферат жазу үшін гүлдердің суретін салды. Берілген суреттер
жедел жадыда сақталған.
Бір гүлдің суретін сақтау үшін 10 Кб қажет. Жедел жадының әрбір ұяшығының өлшемі
10 Кб тең.
а. Жедел жадыда қанша көлемде бос орын қалғанын анықтаңыз.
_________КБ=_______________байт
4
2. Мақсат көлемі 4500 байт құрайтын docx форматында мәтіндік редакторде реферат құрды.
Мақсат файлды мұғалімге беруі керек.
а. Ақпаратты беру үшін қандай сақтау құрылғысын қолдануға болатынын анықтаңыз.
b. Таңдауыңызды түсіндіріңіз.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Флэш-карта сақтау құрылғысында бос орын көлемі 4 Кб. Реферат көлемі .*docx
форматында 5600 байт, .*pdf форматында 4600 байтқа тең.
Флэш-картаға қай құжатты орналастыруға болатынын анықтаңыз және түсіндіріңіз.
Шешімі _______________________________________________________________
Түсіндіруі ______________________________________________________________
4. docx форматындағы құжаттың көлемін кішірейтуге мүмкіндік беретін екі әдісті атаңыз
және сипаттаңыз.
Атауы 1: ______________________________________________________________________
Сипаты _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Атауы 2: ______________________________________________________________________
Сипаты _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Сандық мәндерді
ақпараттың бір өлшем
бірлігінен басқа өлшем
бірлігіне аударады
1 жедел жадының бос көлемін
килобайт түрінде анықтайды;
1
килобайтты байтқа ауыстырады; 1
Жады түрлерінің қызметін
сипаттайды: Жедел жады,
Тұрақты жады, Сыртқы
жады, кэш-жады
2 мұғалімге файлды жіберу үшін
қолдануға болатын
құрылғыны анықтайды;
1
таңдап алынған сақтау
құрылғыларының қызметін
түсіндіреді;
1
Бірдей ақпарат сақталған
түрлі пішімдегі
файлдардың өлшемдерін
талдайды
3 құжаттың көлемін анықтайды 1
сақтау құрылғысындағы бос орын
көлемі мен файл өлшемін
салыстырады;
1
5
Түрлі пішімдегі
мұрағаттарды құрады
және мұрағаттан
шығарады
4 файлдарды сығу үшін бір
бағдарлама қолдануды ұсынады;
1
мұрағатты құрудың бір үдерісін
сипаттайды;
1
файлдарды сығу үшін екінші
бағдарлама қолдануды ұсынады;
1
мұрағатты құрудың екінші үдерісін
сипаттайды.
1
Жалпы балл 10
6
«7.1А – Ақпаратты өлшеу және компьютерлік жады» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Сандық мәндерді ақпараттың бір
өлшем бірлігінен басқа өлшем
бірлігіне аударады
Сандық мәндерді ақпараттың бір
өлшем бірлігінен басқа өлшем
бірлігіне аударуда қиналады.
Жедел жадының бос көлемін
килобайт түрінде анықтауда /
килобайттан байт түріне
ауыстыруда қателіктер жібереді.
Сандық мәндерді ақпараттың
бір өлшем бірлігінен басқа
өлшем бірлігіне дұрыс
аударады.
Жады түрлерінің қызметін
сипаттайды: Жедел жады, Тұрақты
жады, Сыртқы жады, кэш-жады
Жады түрлерінің қызметін
(Жедел жады, Тұрақты жады,
Сыртқы жады, кэш-жады)
сипаттауда қиналады.
Мұғалімге ақпарат жіберуге
болатын құрылғыны анықтауда
/таңдап алынған құрылғының
қызметін түсіндіруде қателіктер
жібереді.
Жады түрлерінің қызметін
дұрыс сипаттайды: Жедел
жады, Тұрақты жады, Сыртқы
жады, кэш-жады.
Бірдей ақпарат сақталған түрлі
пішімдегі файлдардың өлшемдерін
талдайды
Бірдей ақпарат сақталған түрлі
пішімдегі файлдардың
өлшемдерін талдауда қиналады.
Құжат көлемін анықтауда/
құрылғының бос орын көлемі мен
файл өлшемін салыстыруда
қателіктер жібереді.
Бірдей ақпарат сақталған
түрлі пішімдегі файлдардың
өлшемдерін дұрыс талдайды.
Түрлі пішімдегі мұрағаттарды
құрады және мұрағаттан
шығарады
Түрлі пішімдегі мұрағаттарды
құруда және мұрағаттан
шығаруда қиындыққа тап
болады.
Файлдарды сығуға арналған бір
бағдарламаны қолдануда/
мұрағатты құрудың бір үдерісін
сипаттауда / файлдарды сығуға
арналған екінші бағдарламаны
қолдануда/ мұрағатты құрудың
екінші үдерісін сипаттауда
қателік жібереді.
Түрлі пішімдегі мұрағаттарды
құрады және мұрағаттан
дұрыс шығарады.
7
7.1В «Желілер және қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.3.1 Компьютерлік желілерді топтастыру.
7.4.2.1 Компьютерді зиянды бағдарламалардан қорғау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Компьютерлік желілер түрлерін анықтайды.
• Сипатына қарай ауқымды және жергілікті
желілерді анықтайды
• Компьютерлік желілерді сыммен және сымсыз
желілерге бөледі
• Компьютерді зиянды бағдарламалардан қорғау
үшін антивирустік бағдарламаларды қолданады
• Брандмауэрдің қызметін түсіндіреді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырмалар
1. Информатика кабинетінде екі компьютер, ноутбук және бір принтер бар. Олар бір
бірімен байланысқан.
а. Компьютерлік желіні атаңыз.
_________________________________________________________________
8
2. Екі компьютерлік желінің сипаттамасын мұқият оқыңыз.
Ойланыңыз және кескініне желі атауын жазыңыз. Бос дөңгелектерге желінің
артықшылықтары сипатталған деп есептесеңіз «+» белгісін, желінің кемшіліктері
сипатталған жерге «-» белгісін қойыңыз.
3. Сіз телевизиялық жабдықтарды орнату бойынша екі шеберді көріп тұрсыз.
Шебер 1 Шебер 2
Биік тауларда орналасқан туристтік лагерде телевизялық жабдықты орнату үшін
шеберді таңдаңыз. Өз таңдауыңызды түсіндіріңіз.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9
4. Әмірханның компьютерінде антивирустік бағдарлама орнатылған.
а) Антивирустік бағдарламаның атауын жазыңыз.
____________________________________________________________________
b) Қандай жағдайда вируспен зақымдалған файл компьютерде қалатынын жазыңыз, өз
жауабыңызды түсіндіріңіз.
____________________________________________________________________
c) Антивирустік бағдарламалардың мүмкіндіктерін сипаттаңыз
____________________________________________________________________
5. Суретті қарастырыңыз.
10
а) Нөмірленген элементтердің атауын жазыңыз.
____________________________
_____________________________
_____________________________
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Компьютерлік желілер
түрлерін анықтайды
1 суретте көрсетілген
компьютерлік желінің түрін
көрсетеді;
1
Сипатына қарай ауқымды
және жергілікті желілерді
анықтайды
2 компьютерлік желі түрлерін
сипаттамасына қарай таңдайды;
1
желілердің атауын жазады; 1
желінің артықшылығы мен
кемшілігін анықтайды;
1
Компьютерлік желілерді
сыммен және сымсыз
желілерге бөледі
3 байланыстың қай түрін қолдану
дұрыс екенін анықтайды ;
1
байланыс түрін таңдау себебін
түсіндіреді;
1
Компьютерді
зақымдаушы
бағдарламалардан қорғау
үшін антивирустік
бағдарламаларды
қолданады
4 антивирустік бағдарламаның
атауын анықтайды;
1
антивирустік бағдарламаның іс-
әрекет нәтижесін анықтайды;
1
антивирустік бағдарламаның
мүмкіндіктерін анықтайды;
1
Брандмауэрдің қызметін
түсіндіреді
5 компьютерді қорғаудың түрін
анықтайды;
1
құрылғыны анықтайды; 1
желіні анықтайды . 1
Жалпы балл 12
11
«7.1В – Жүйелер және қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Компьютерлік желілер
түрлерін анықтайды.
Компьютерлік желілер түрлерін
анықтауда қиындыққа тап
болады
Желі түрін анықтауда қателіктер
жібереді.
Компьютерлік желілер түрлерін
дұрыс анықтайды.
Сипатына қарай ауқымды және
жергілікті желілерді
анықтайды.
Ауқымды және жергілікті
желілерді анықтауда
қиындыққа тап болады.
Компьютерлік желілердің
мінездемесінде/ желілердің атауын
жазуда/ желілердің артықшылықтары
мен кемшіліктерін анықтауда
қателіктер жібереді.
Ауқымды және жергілікті
желілерді дұрыс анықтайды.
Компьютерлік желілерді
сыммен және сымсыз
желілерге бөледі.
Компьютерлік желілерді
түрлерге болуде қиындыққа тап
болады.
Байланыс түрін анықтауда / байланыс
түрін таңдауының себебін
түсіндіруде қателіктер жібереді.
Компьютерлік желілерді
сыммен және сымсыз желілерге
дұрыс бөледі.
Компьютерді зақымдаушы
бағдарламалардан қорғау үшін
антивирустік бағдарламаларды
қолданады.
Компьютерді зақымдаушы
бағдарламалардан қорғау үшін
антивирустік бағдарламаларды
дұрыс қолданады.
Брандмауэрдің қызметін
түсіндіреді.
Компьютерді қорғау түрін
түсіндіруде қиналады.
Компьютерді қорғау түрлерін
анықтауда / құрылғыларды
анықтауда /желіні анықтауда
қателіктер жібереді.
Брандмауэрдің қызметін дұрыс
түсіндіреді.
12
Антивирустік бағдарламаның
атауын анықтауда / антивирустік
бағдарламаның іс-әрекетін
сипаттауда / антивирустік
бағдарламалардың мүмкіндіктерін
сипаттауда қателіктер жібереді.
Компьютерді зақымдаушы
бағдарламалардан қорғау үшін
антивирустік бағдарламаларды
қолдануда қиналады.
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
7.2А «Электронды кестенің көмегімен есептерді шығару»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.2.2.1 Мәтіндік процессорда кесте элементтерін
пішімдеу (форматтау)
7.2.2.2 Электронды кесте элементтерін пішімдеу
(форматтау)
7.2.2.4 Электронды кестеде шартты форматтау қолдану
7.2.2.3 Электронды кестеде диаграммалар құру
7.2.2.5 Электронды кестеде автоматты толтыруды
қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Кестелерді пішімдеуде тізімді қолданады
• Электронды кесте элементтерін анықтайды
• Электронды кестеде формулалар қолданады
• Электронды кестеде шартты пішімдеуді
қолданады
• Электронды кестеде диаграммалар құрады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты: 15 минут
Тапсырмалар
1. Кестені безендіруде қолданылған фрагмент атауын жазыңыз.
1 2 3
13
2. Электронды кестені пішімдеу элементтерін таңдаңыз.
1. Пішімдеу
2. Сурет
3. Формула
4. Дыбыс
3. Электронды кестені қарастырыңыз.
а) Пішімдеу кезінде қолданылған элементтер әрекетін жазыңыз.
Ұяшықтар адресі Пішімдеу
А1-А7
Е2-Е7, С7-Е7
b) Кестелік модельді құру кезінде қолданылған формулаларды жазыңыз.
Ұяшықтар адресі Формула
Е2
С7
4. Кестеде шартты пішімдеу қолданылған.
Шартты пішімдеуді қалай қолдандыңыз, түсіндіріңіз.
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
14
3. Гистограмма _______________________________________________________
4. Градиентті бояу ____________________________________________________
5.Кестедегі берілгендерге сүйене отырып диаграмма құрыңыз.
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Кестелерді
пішімдеуде тізімді
қолданады
1 1-ші фрагментті жазады; 1
2-ші фрагментті жазады; 1
3-ші фрагментті жазады; 1
Электронды кесте
элементтерін
анықтайды
2 1-ші элементті анықтайды; 1
2-ші элементті анықтайды; 1
Электронды кестеде
формулалар
қолданады
3 формулаларды авто толтыру; 1
реттік нөмірді авто толтыру; 1
Е2 ұяшығының формуласын анықтайды; 1
С7 ұяшығының формуласын анықтайды; 1
Электронды кестеде
шартты пішімдеуді
қолданады
4 1-ші әрекетті анықтайды; 1
2-ші әрекетті анықтайды; 1
Электронды кестеде
диаграммалар құрады
5 диаграмма құрады; 1
өстерге атау береді. 1
Жалпы балл 13
15
«7.2А – Электронды кестенің көмегімен есептерді шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні ___________________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Кестелерді пішімдеуде тізімді
қолданады
Кестелерді пішімдеуде тізімді
қолдануда
қиындыққа тап болады.
1-ші /2-ші /3-ші фрагментті
жазуда қателіктер жібереді.
Кестелерді пішімдеуде
тізімді дұрыс қолданады.
Электронды кесте элементтерін
анықтайды
Электронды кесте элементтерін
анықтауда қиындыққа тап
болады.
1-ші /2-ші элементті анықтауда
қателікер жібереді.
Электронды кесте
элементтерін дұрыс
анықтайды.
Электронды кестеде формулалар
қолданады.
Электронды кестеде
формулалар қолдануда
қиындыққа тап болады.
Формулаларды авто толтыруда /
Реттік нөмірді авто толтыруда /
Е2 ұяшығының / С7 ұяшығының
формуласын анықтауда
қателіктер жібереді.
Электронды кестеде
формулаларды дұрыс
қолданады.
Электронды кестеде шартты
пішімдеуді қолданады.
Электронды кестеде шартты
пішімдеуді қолдануда
қиындыққа тап болады.
1-ші /2-ші әрекетті анықтауда
қателіктер жібереді.
Электронды кестеде шартты
пішімдеуді дұрыс
қолданады.
Электронды кестеде диаграммалар
құрады
Электронды кестеде
диаграммалар құруда
қиындыққа тап болады.
Диаграмма құруда / өстерге атау
беруде қателіктер жібереді.
Электронды кестеде
диаграммаларды дұрыс
құрады.
16
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
7.3А «Жобалық жұмыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.2.1 «Бағдарламалау жүйесін» және «бағдарламалау
тілдері» ұғымдарын ажырата білу;
7.4.1.1 Дайындалатын жобаның интерфейсін құру
талаптарын орындау;
7.3.3.1 Деректердің типін жіктеу;
7.3.2.1 Бағдарламалау тілінде алгоритмді жазу.
Бағалау критерийі Білім алушы
• «Бағдарламалау жүйесі» және «бағдарламалау
тілдері» түсінігінің анықтамасын айтады
• Жобаны дайындау кезінде интерфейсін құруға
қойылатын талаптарды орындайды
• Айнымалылар мәнін оның берілгендер типімен
дұрыс сәйкестігін анықтайды
• Бағдарламалау тілінде алгоритм жазу
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Сөйлемді толықтырыңыз.
Бағдарламалау жүйелері — …..
Бағдарламалау тілдері — …..
2. Суретті қарастырыңыз.
Бағдарламаны құруға қойылатын талаптар ұсыныңыз.
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
3. Айнымалылар берілген.
Әрбір айнымалы үшін берілгендер типін анықтаңыз және сызық арқылы айнымалы мен
берілгендер типін жалғаңыз.
4. Фигураның периметрін есептейтін бағдарлама кодын жазыңыз.
Program Perimetr ;
Var
Begin
Writeln
Readln
End.
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
«Бағдарламалау жүйесі»
және «бағдарламалау
тілдері» түсінігінің
анықтамасын айтады
1 «бағдарламалау жүйелері»
анықтамасын жазады;
1
«бағдарламалау тілдері» анықтамасын
жазады;
1
Жобаны дайындау кезінде
интерфейсін құруға
қойылатын талаптарды
орындайды
2 бағдарлама құруға қойылатын бірінші
талапты анықтайды ;
1
бағдарлама құруға қойылатын екінші
талапты анықтайды;
1
бағдарлама құруға қойылатын үшінші
талапты анықтайды;
1
Айнымалылар мәнін оның
берілгендер типімен дұрыс
сәйкестігін анықтайды
3 логикалық типті анықтайды; 1
нақты типті анықтайды; 1
символдық типті анықтайды; 1
бүтін типті анықтайды 1
A=’ A’ B=456 C=123.4 D=True
18
Бағдарламалау тілінде
алгоритм жазу
4 барлық енгізілетін және шығарылатын
берілгендерді олардың типімен қоса
сипаттайды;
1
шығару операторы үшін хабарламаны
көрсетеді;
1
енгізу операторын оның енгізу үшін
қажетті айнымалыларымен бірге
көрсетеді;
1
периметрді есептеу үшін
бағдарламалау тілінде
формула жазады;
1
алынған нәтижені шығару
үшін оператор жазады;
1
Барлығы 14
19
7.3А – «Жобалық жұмыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні __________________________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
«Бағдарламалау жүйесі»
және «бағдарламалау
тілдері» түсінігінің
анықтамасын айтады
«Бағдарламалау жүйесі» және
«бағдарламалау тілдері»
түсінігін анықтауда қиналады.
«Бағдарламалау жүйесі» түсінігін
анықтауда/«бағдарламалау тілдері»
түсінігін анықтауда қателіктер жібереді.
«Бағдарламалау жүйесі» және
«бағдарламалау тілдері»
түсінігінің анықтамасын
дұрыс айтады.
Жобаны дайындау кезінде
интерфейсін құруға
қойылатын талаптарды
орындайды
Жобаны дайындау кезінде
интерфейсін құруға қойылатын
талаптарды орындауда
қиындыққа тап болады.
Бағдарламаны құруға қойылатын бірінші
/ екінші / үшінші талапты анықтауда
қателіктер жібереді.
Жобаны дайындау кезінде
интерфейсін құруға
қойылатын талаптарды
орындайды.
Айнымалылар мәнін оның
берілгендер типімен дұрыс
сәйкестігін анықтайды
Айнымалылардың көрсетілген
мәндері мен оның типін
анықтауда қиындыққа тап
болады.
Бүтін/символдық/нақты/логикалық
типтерді анықтауда қателіктер жібереді.
Айнымалылар мәнін оның
берілгендер типімен дұрыс
сәйкестігін дұрыс анықтайды.
Бағдарламалау тілінде
алгоритм жазу
Бағдарламалау тілінде код
жазуға қиналады.
Барлық енгізілетін және шығарылатын
берілгендерді олардың типімен қоса
сипаттауда/ Шығару операторы үшін
хабарламаны көрсетуде/ Енгізу
операторын оның енгізу үшін қажетті
айнымалыларымен бірге көрсетуде/
Периметрді есептеу үшін бағдарламалау
тілінде формула жазуда/ Алынған
нәтижені шығару үшін оператор жазуда
қателіктер жібереді.
Бағдарламалау тілінде
алгоритмді дұрыс жазады.
20
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
7.4 А «Нысандар мен оқиғаларды модельдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.3.1.1 Нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Моделдерді 3D форматта ұсынады
• 3D редакторда үш өлшемді модел құрудың тізбегін
көрсетеді
• 2D және 3D моделдердің сипаттамасын анықтайды
• 3D редактор құралдарын үш өлшемді моделді
моделдеу үшін қолданады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. 3D -форматта алтыбұрыш фигурасының моделін салыңыз.
2. SketchUp бағдарламасында цилиндрдің үшөлшемді моделін құру тізбегін көрсетіңіз.
SketchUp құрылғылары
Орбита
(Orbit)
Итеру
(Puch/Pull)
Тік
төртбұрыш
(Rectangle)
Дөңгелек
(Circle)
Бұру
(Rotate)
Таңдау
(Select)
Панорама
(Pan)
Орынын
ауыстыру
(Move)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
21
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Моделдерді 3D форматта
ұснады
1 қарындашты қолданып алтыбұрыш
моделін сызады;
1
тарту құралын қолданады; 1
3D редакторда үш
өлшемді модел құрудың
тізбегін көрсетеді
2 фигураны құру үшін құрал таңдайды; 1
фигураны құру алгоритмін жазады; 1
2D және 3D моделдердің
сипаттамасын анықтайды 3
сурет бойынша 2 D және 3D
моделдерді анықтайды;
1
2 D және 3D моделдердің
айырмашылығын сипаттайды;
1
3D редактор құралдарын
үш өлшемді моделді
моделдеу үшін қолданады
4 фигураны жазықтықта бұру үшін
қолданылатын құралды көрсетед;і
1
келесі әрекеттерді құрады. 1
Жалпы балл 8
3. Саяжай моделінің екі көрсетілімін салыстырыңыз.
а) Моделдердің бір бірінен ерекшелігін жазыңыз.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. SketchUp бағдарламасында жазықтықта бұра алатын құрал атауын көрсетіңіз.
Құрал ________________________________________________________________
Фигураны бұрудың келесі әрекетін салыңыз.
22
7.4А «Нысандар мен оқиғаларды модельдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні ____________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Моделді 3D форматта
көрсетеді.
Моделді 3D форматта көрсетуде
қиналады.
Қарындашты қолданып
алтыбұрыш моделін сызуда /
тарту құралын қолдануда
қателіктер жібереді
Моделді 3D форматта дұрыс
көрсетеді.
3D редакторда үш өлшемді
модель құрудың тізбегін
сипаттайды..
3D редакторда үш өлшемді модел
құрудың тізбегін сипаттауда
қиындыққа тап болады.
Фигураны құру үшін құрал
таңдауда / фигураны құру
алгоритмін жазуда қателіктер
жібереді.
3D редакторда үшөлшемді
модель құрудың тізбегін
дұрыс сипаттайды.
2D және 3D моделдердің
сипаттамасын анықтайды.
2D және 3D моделдердің
сипаттамасын анықтауда
қиналады.
2-d және 3D моделдерді
анықтауда / 2-d және 3D
моделдердің айырмашылығын
сипаттауда қателіктер жібереді
2D және 3D моделдердің
сипаттамасын дұрыс
анықтайды.
3D редактор құралдарын үш
өлшемді моделді моделдеу
үшін қолданады.
3D редактор құралдарын
үшөлшемді моделді моделдеу
үшін қолдануда қиналады.
Бұрылу үшін құралды көрсетуде/
фигураны құрудың келесі
әрекеттерін орындауда
қателіктер жібереді.
3D редактор құралдарын
үшөлшемді моделді
моделдеу үшін дұрыс
қолданады.
23
Теруге 29.07.2017. берілді. Басуға 31.07.2017. қол қойылды.
Пішімі 60х84/8. Кеңсе қағаз 80 гр/м2. Сандық басылыс.
Шартты б. т.2,52. Таралымы 19 дана. Тапсырыс № 1574
«Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды.
010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй.
e-mail: info@cpm.kz.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь