ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ Информатика 8-сынып пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған спецификация

Информатика 8-сынып пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған спецификация

16356
0

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ:  

_____________________________________________

«Информатика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық
бағалауға арналған спецификация
8-сынып
ЖОБА
2
ЖОБА
МАЗМҰНЫ
1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАҚСАТЫ …………………………………….. 4
2. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАЗМҰНЫН АНЫҚТАЙТЫН
ҚҰЖАТТАР………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
3. «ИНФОРМАТИКА» ПӘНІ БОЙЫНША КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР, 8 СЫНЫП………….. 4
4. ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ………………………………………………………………………………….. 5
5. ТОҚСАНДАРҒА ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ
ТЕКСЕРІЛЕТІН МАҚСАТТАРДЫ БӨЛУ ………………………………………………………………………………….. 5
6. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ……………………… 6
7. МОДЕРАЦИЯ ЖӘНЕ БАЛЛ ҚОЮ …………………………………………………………………………………………. 6 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ …………… 7 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ …………. 12 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ …………. 19 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ …………. 26
3
ЖОБА
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында
меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу
мақсаттарына жеткендігін тексереді.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 5-9 сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен жаңартылған білім мазмұны
бойынша негізгі орта білім деңгейіндегі типтік оқу бағдарламасы.
3. «Информатика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер, 8 сынып
Біледі: -процессор функцияларын қарапайым деңгейде; -қорғану әдістерін қалай тиімді қолдануды; -кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін; -таңдау, қайталау, шартты операторлардың жазылу синтаксисін; -трассировка кестесі түсінігін.
Түсінеді: — түрлі құрылғылардың адам ағзасына әсерін; — түрлі типті қайталану операторларының айырмашылығын.
Қолданады: — ақпарат көлемін анықтауда алфавитті тәсілді; — желінің өткізгіштік қабілетін есептеу дағдыларын; — абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді; — электронды кестеде есептерді шешу үшін түрлі форматтарды; — элекронды кестеде есептерді шешу үшін кірістірілген функцияларды; — бағдарлама құруда кіріктірілген ортаның компоненттерін; — кіріктірілген бағдарламалау ортасында таңдау және қайталану операторларын; — алгоритм трассировкасын.
Талдайды: — жүйелік, қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру және бағдарламалау
жүйелерінің айырмашылығын; — жоба жұмысын әзірлеу кезеңдерін; — трассировка кестесін.
Жинақтайды: — кіріктірілген бағдарламалау ортасында есептер моделін; — ақпараттарды кесте, графика, хабарлама, баяндама, презентация түрінде ұсыну үшін; — түрлі әдістерді қолданып есептерді шешуді.
Бағалайды: — жобалау әрекетінің нәтижесін.
4
ЖОБА
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау
дағдыларыны
ң деңгейі
Сипаттама Ұсынылатын тапсырма
типі
Білу және
түсіну -қарапайым деңгейде процессордің қызметін
және негізгі сипаттамасын біледі; -түрлі электронды құрылғылардың адам
ағзасына әсеріне мысал келтіреді және
қорғану әдістерін тиімді қолданады; -кіріктірілген бағдарламалау ортасының
компоненттерін біледі;
Деңгейін тексеру үшін көп
нұсқалы тапсырмалар
және/немесе қысқа жауап
талап ететін тапсырмалар
қолдану ұсынылады
Қолдану — ақпарат көлемін анықтауда алфавитті
тәсілді қолданады; — желінің өткізгіштік қабілетін есептеу
формуласын қолданады; — желі қолданушысының қауіпсіздік ережесін
қолдануын қамтамасыз ету (интернеттегі
алаяқтық, агрессия); — электронды кестелерде абсолютті және
салыстырмалы сілтемелерді және
кіріктірілген функцияларды қолданады; — электронды кестелерде деректердің
типтерін және пішімдерін қолданады; — кестеде берілген функциялардың графигін
құрады; — жоба құру үшін кіріктірілген бағдарламалау
ортасының компоненттерін қолданады; -кіріктірілген бағдарламалау ортасында
таңдау және қайталану операторларын
қолданады; — алгоритм трассировкасын орындайды.
Деңгейін тексеру үшін
қысқа жауап талап ететін
тапсырмалар және/немесе
толық жауапты талап
ететін тапсырмалар
қолдану ұсынылады
Жоғарғы
деңгей
дағдылары — кіріктірілген бағдарламалау ортасында
есептердің моделін құру.
Деңгейін тексеру үшін
қысқа жауап талап ететін
тапсырмалар және/немесе
толық жауапты талап
ететін тапсырмалар
қолдану ұсынылады
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды
бөлу
Четверть Знание и понимание Применение Навыки высокого
уровня I 10% 90% 0% II 0% 100% 0% III 20% 80% 0% IV 0% 50% 50%
Итого 7,5% 80% 12,5%
5
ЖОБА
6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға
мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер,
плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын нұсқаулық оқылып, білім
алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс
барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен
таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау
басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау
барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар
(спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына
мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне
көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен
сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім
алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім
алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға
немесе көрсетуге тыйым салынады.
Есептің шешімі немесе жауабы ұқыпты және түсінікті жазылуы тиіс.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын
тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация
үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін
балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
6
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ – Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты
қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз
немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін
тапсырмадағы тібзекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау
және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті
бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
7
ЖОБА
1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Тапсы
рма
саны*

тапсыр
ма*
Тапсырма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл*
Бөлім
бойынш
а балл
Компьютер
мен желілердің
техникалық
сипаттамалары
Процессор
және оның
сипаттамалар
ы
8.1.1.1 Қарапайым
деңгейінде
процессордың
қызметін және оның
негізгі сипаттамасын
түсіндіру
Білу және түсіну 3 1,2,3 ҚЖ/ТЖ 15 9 12
Компьютерлік
желілер 8.1.3.1 Желілің өткізу
қабілетін анықтау Қолдану 1 4 ТЖ 6 3
Денсаулық
және
қауіпсіздік
Компьютер
пайдаланудың
кері
аспектілері 8.4.1.1 Адам ағзасына
түрлі электронды
құрылғылардың әсері
туралы мысал келтіру
және қорғану
тәсілдерін тиімді
қолдану
Қолдану 2 5,6 ҚЖ/ТЖ 10 4
Желідегі 8
қауіпсіздік 8.4.2.1 Желі
қолданушыларының
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
ережелерін сақтау
(интернеттегі
алаяқтық пен
агрессия)
Қолдану 2 7,8 ҚЖ/ТЖ 8 4
Барлығы: 8 39 минут 20 20
Ескерту: * өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
8
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша 1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары 1. Кез келген процессордың негізгі мінездемесі тактілік жиілік және разрядтылығымен
анықталатыны белгілі. 1.1 Процессордің тактілік жиілігі нені анықтайды: ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________[1] 1.2 Процессордің разрядтылығы нені анықтайды: ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________[1] 1.3 Орталық процессордің құрамына төмендегілер кіреді: • _____________________________; • _____________________________; • Регистрлер. [2] 2. Оқушы компьютерлік ойын орталығын ашуды жоспарлады. Ол орталық серверге және
компьютерлерге екі түрлі процессор орнатып, жұмыс өнімділігін салыстырып көргісі
келді. Ойын компьютеріне және серверге арналған процессорларды дұрыс таңдауға
көмектесіңіз, себебін түсіндіріңіз.
Процессор моделі Таңдау себебі
Intel Celeron
Intel i7 [2] 3. Процессор өнімділігін арттырудың үш әдісін сипаттаңыз. 1-ші әдіс …………………………………………………………………………………..….…. [1] 2-ші әдіс ……………………………………………………………………………..………….. [1] 3-ші әдіс …………………………………………………………………………………..…….. [1] 4. Оқушы мұғалімге электронды пошта арқылы көлемі 15 Кб болатын файлды жіберді. Егер
желінің өткізу қабілеті 1024 бит/сек болса, файлдың жіберілу уақытын анықтаңыз. ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ [2] 4.1 Информацияны 28 800 бит/с жылдамдықпен жібере алатын модем, 1 секундта жибере
алады. A) бейнефайл (3,6 Мбайт) B) аудиофайл (360 Кбайт) C) сурет (36 Кбайт) D) екі бет мәтін (3600 байт) [1]
9
ЖОБА 5. Төмендегі сурет бойынша адам ағзасына зиян келтіретін электронды құрылғының әсерін
және одан қорғану жолын көрсетіңіз.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________[2] 6. Оқушы компьютерде жұмыс жасай отыр. Бір кезде жүйелік блоктан шыққан шуды
байқады. Бұл жағдайды шешу әрекеттерін көрсетіңіз. 1. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ [2] 7. Төменде берілген жағдаятты қарастырыңыз.
Сіз робот емес екендігіңізді дәлелдеуді сұраймыз. 6565 нөміріне 52368 мәтіні бар SMS
жолдаңыз (тегін). Әйтпесе, жүйе хабарландыруыңызды 24 сағат ішінде жояды.
Құрметпен Turist.ru
Желідегі қауіпті әрекет түрін анықтаңыз және одан қорғану әдістерін көрсетіңіз. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ [2] 8. Оқушыға желіде енді танысқан досы тез арада телефон нөмірін, адресін, ата-анасының
жұмыс орнын жазуды сұрады. Оқушының бұл жағдайдағы дұрыс шешімін (✓) белгішесі
арқылы таңдаңыз.
 Ата-анасымен ақылдасады
 Сураған мәліметін хабарлайды
 Досымен араласуды тоқтатады
 Мәліметті хабарлау үшін кездесуге шақырады [2]
10
ЖОБА
Балл қою кестесі
№ Жауабы Балл Қосымша ақпарат
1 1.1 Процессордың тактілік жиілігі (frequency). Ол
мегагерцпен есептеледі. Бір мегагерц ол секундына
миллион такт болады. 100 МГц — секундына жүз миллион
такт болып есептеледі. Бір тактыда процессор қандайда бір
фрагментті есептейді. Сондықтан тактылық жиілік
қаншалықты жоғары болса, процессор түскен мәліметтерді
соншалықты тез өңдеп беретін болады.
1
1.2 Процессордың разрядтылығы. Сыртқы шина арқылы
процессорға ақпарат түседі – олар мәліметтер және
командалар. Бұлар арифметикалық-логикалық құрылғыда
өңделеді. Процессордың схемаларының разрядтылығы
қаншалықты көп болса соншалықты ақпаратты тез өңдейді.
1
1.3 • Басқару құрылғысы (БҚ);
• Арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ);
2 БҚ көрсетеді – 1 балл
АЛҚ көрсетеді – 1 балл
2
Процессор моделі Таңдау себебі
Intel Celeron Сервер үшін таңдауға болады, өйткені
арзан және көп жұмыс өнімділін
талап етпейді
Intel i7 Ойын компьютеріне орнатуға болады,
өйткені өнімділігі жоғары тактілік
жиілігі 3Ггц жоғары және ядро саны
көп, жылу таратуы жақсы
2 Әрбір процессор түрін
таңдау себебін
түсіндіргені үшін – 1
балл
3 1-ші әдіс – қуатты процессорға ауыстыру (бұрынғы
процессордан өнімділігі 30% кем емес)
2-ші әдіс – тактілік жиілік есебінен процессор
жылдамдығын арттыру (оверклогинг)
3-ші әдіс – көбейткіш есебінен процессор жылдамдығын
арттыру (оверклогинг)
3 Әрбір әдісті дұрыс
көрсетеді — 1 балл
4 15 Мб = 15*1024*8 бит
t = 15*1024*8/1024 = 15*8=120 сек
4.1 D
2 1
Мб-ты битке
айналдырады-1 балл
Дұрыс есептейді – 1
балл
5 Оқушы адам ағзасына зиян келтіретін электронды
құрылғының әсерін көрсетеді және одан қорғану жолын
көрсетеді
2 ЭҚ әсерін көрсетеді – 1
балл
ЭҚ әсерінен қорғану
жолын көрсетеді – 1
балл
6 1. Жүйелік блоктың ішіндегі құрылғылардың шаңын
уақытылы тазарту;
2. Барлық болттарды және бұрандаларды тығыз бекіту;
2 Басқа дұрыс нұсқа
қабылданады
7 Интернеттегі алаяқтықты анықтайды және одан қорғану
әдісін көрсетеді
2 Интернеттегі
алаяқтықты анықтайды
– 1 балл, алаяқтықтан
қорғану әдісін көрсетеді
– 1 балл
8  Ата-анасымен ақылдасады
 Досымен араласуды тоқтатады
2 Әрбір дұрыс таңдалған
шешімге 1 балл
Барлығы 20
11
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ – Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты
қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз
немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін
тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау
және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті
бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
12
ЖОБА
2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдылары
ның
деңгейі
Тапс
ырма
саны*

тапсыр
ма*
Тапсыр
ма
түрі*
Орынд
ау
уақыты
, мин*
Балл*
Бөлім
бойынш
а балл
Ақпаратты
электронды
кестелерде
өңдеу
Статистикалық
мәліметтер 8.2.2.1 Электронды кестеде
есептерді шешу үшін
мәліметтердің әртүрлі
пішімдерін қолдану
Қолдану 2 1,2 ҚЖ/ТЖ 6 5
20
Кірістірілген
функциялар 8.2.2.3 Электронды кестені
қолдана отырып есептерді
шешуде кірістірілген
функцияларды қолдану
Қолдану 3 3,4,5 ҚЖ/ТЖ 13 8
Қолданбалы
есептерді шешу 8.2.2.1 Электронды кестеде
есептерді шешу үшін
мәліметтердің әртүрлі
пішімдерін қолдану
Қолдану 1 8 ҚЖ 5 2 8.2.2.4 Кестеде берілген
функцияның графигін
тұрғызу
Қолдану 2 6,7 ҚЖ/ТЖ 15 5
Барлығы 8 39
минут
20 20
Ескерту: * өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
13
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша 2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары 1. Төменде берілген кестені қарастырыңыз. 1.1. Кестедегі С бағанының ұяшықтар пішімін бүтін сан етіп пішімдеу жолын
жазыңыз. 1. Ұяшықтарды белгілеу 2. «Ұяшықтар пішімі» диалогтік терезесін ашу 3. ___________________________________ 4. ___________________________________ 5. «Ok» батырмасын басу. [2] 1.2. Жалпы бағасын есептеу формуласын жазыңыз. _______________________________________________ [1] 2. Төмендегі кестедегі С3 және С4 ұяшығының пішімін анықтаңыз және бағасының
«сандық» пішімін D3, D4 ұяшықтарында көрсетіңіз.
С бағанының пішімі __________________________________________ [2]
3. Төмендегі кестені қарастырыңыз.
14
ЖОБА
Бағасы 13000 асатын тауарлар қосындысын есептеу үшін қолданылатын кірістірілген
функцияны С7 ұяшығына жазыңыз. __________________________________________________________ [3] 4. Төменде берілген кестені қарастырыңыз.
Баға қою ережесі бойынша барлығы 20 балл, оқушы
• 10 балдан жоғары — «3»,
• 15 балдан жоғары — «4»,
• 18 балдан жоғары — «5» деген баға алады деп есептесек,
«4» алған оқушылардың бағаларын шығару үшін қолданылатын функцияны және
аргументтерін анықтаңыз. _______________________________________________________________________ [2]
5. Ауа райы туралы бір апталық мәлімет берілген. Аптадағы ең жоғарғы және ең төмен
температураны, жауын-шашын орта есеппен қанша түскенін анықтау формуласын жазыңыз.
Ең жоғары температура ____________________________________________
Ең төмен температура ____________________________________________
Орташа жауын-шашын ____________________________________________ [3]
15
ЖОБА 6. Төмендегі кестені қолданып, график тұрғызылды.
Кестенің графигін тұрғызу әркеттерін сипаттаңыз. 1. ______________________________; 2. ________________________ таңдау; 3. ______________________________. [3]
7. Қазақстан Республикасындағы ірі қара мал бас саны (мың бас) берілген диаграмманы
қарастырыңыз.
5 0
10
15
20
25
43009 43010 43011 43012 43013 43014 43015
Ауа райы туралы мәлімет
температура (градус) температура (градус) температура (градус)
температура (градус) жауын-шашын (мм) жел (м/с)
16
ЖОБА
Берілген мәліметтер бойынша кестені қалпына келтіріңіз. [2] 8. Кестеде берілген санның келесі пішімдерді қабылдаған көрінісін В4 және В5
ұяшықтарына жазыңыз. [2]
17
ЖОБА
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 1.1 3. «Қаржылық» пішімін таңдау 4. Ондық сандар белгісін 0 етіп көрсету 2 1.2 =B3*C3 1 2 C3 және С4 ұяшығының пішімі — бөлшектік
Бағасының «сандық» пішімі: D3 – 156000,250 D4 – 84000,500 2 Баған пішімін көрсетеді – 1 балл
Сандық мәнді дұрыс
көрсетеді – 1 балл 3 =СУММЕСЛИ(C3:C6;»>13000″) 3 = белгісін қолданады –
1 балл,
СУММЕСЛИ
функциясын қолданады – 1 балл,
Функция аргументтерін
көрсетеді – 1 балл 4 ЕСЛИ(В3:В8>15;4) 2 ЕСЛИ функциясын
қолданады – 1 балл,
Функция аргументтерін
толтырады – 1 балл 5 Ең жоғары темература – МАКС(В4:Е10)
Ең төмен температура – МИН(В4:Е10)
Орташа жауын-шашын – СРЗНАЧ(F4:F10) 3 МАКС функциясын
қолданады – 1 балл,
МИН функциясын
қолданады – 1 балл,
СРЗНАЧ функциясын
қолданады – 1 балл 6 Ұяшықтар диапазонын ерекшелеу;
Қою мәзірін таңдау;
Диаграмма типін таңдау 3 Әрбір қатарды дұрыс
толтырғаны үшін – 1
балл 7 2 Бағандарды дұрыс
анықтайды – 1 балл,
Қатарларды дұрыс
анықтайды – 1 балл 8 В4 = 25 1/2
В5 = 2550,00% 2 Бөлшектік пішімді
анықтайды – 1 балл,
проценттік пішімді
анықтайды – 1 балл
Барлығы 20
18
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ – Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты
қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз
немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін
тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау
және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті
бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
19
ЖОБА
3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдылар
ының
деңгейі
Тапсырм
а саны*

тапсы
рма*
Тапсыр
ма түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл*
Бөлім
бойынш
а балл
Программа
лар ды
құрудың
кіріктірілге
н орталары
Программа
құрудың
кіріктірілген
ортасының
компонентері 8.3.3.2 Программаны өңдеудің
кіріктірілген ортасының
компоненттерін білу және
қолдану (С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
Білу және
түсіну 4 1,2,3,4 ҚЖ/ТЖ 8 6
20
Таңдау
операторы 8.3.3.1 Таңдау және қайталау
операторларын программаны
өңдеудің кіріктірілген
ортасыныңда қолдану (С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
Қолдану 1 8 ТЖ 5 4
Соңғы шартты
цикл 8.3.3.1 Таңдау және қайталау
операторларын программаны
өңдеудің кіріктірілген
ортасыныңда қолдану (С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
Қолдану 2 5,7 ҚЖ/ТЖ 18 7
Алгоритм
трассировкасы 8.3.2.1 Алгоритм
трассировкасын жүзеге асыру
Қолдану 1 6 ТЖ 8 3
Барлығы 8 39 минут 20 20
Ескерту: * өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
20
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша 3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары 1. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының «Стандартты» панелінен төменде берілген
компоненттердің белгілерін бағыттауыш арқылы көрсетіңіз.
TCheckBox TRadioButton [1] 2. Объектілер инспекторы терезесін сипаттаңыз. __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________[1] 3. Кіріктірілген бағдарламалау ортасында калькулятор бағдарламасы құрылды.
Бағдарламаға қолданылған кез келген үш компонеттін анықтаңыз. 1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ [3] 4. Форма атауын өзгерту үшін форманың қандай қасиетін өзгерту
қажет болады? __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________[1]
21
ЖОБА 5. Төмендегі блок-схеманы қарастырыңыз. 5.1 Блок-схемада қолданылған циклдің анықтаңыз ___________________________________________________________________________ [1]
5.2 Берілген блок-схема бойынша бағдарлама кодын және түсініктемесін жазыңыз [4]
22
ЖОБА 6. Төменде берілген блок-схема бойынша трассировка кестесін толтырыңыз.
Қадам A N [3] 7. Берілген бағдарлама кодының үзіндісін қарастырыңыз. Бағдарлама нәтижесін және
циклдің қайталану санын анықтаңыз. count = 2 repeat count = count +2 until count ≥10 print(count)
Нәтижесі:_______________________________________________________________________ [1]
Қайталану саны: _________________________________________________________________ [1]
23
ЖОБА 8. Таңдау операторын қолданып, апта күнін экранға шығаратын бағдарлама құрыңыз.
Бағдарлама коды [4]
24
ЖОБА
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша
ақпарат 1 1 2 • Объектілер терезесі – ағымдағы форманың
барлық объектілері орналасады.
• Қосымшалары бар терезе – ағымдағы объектінің
қасиеттерін, оқиғаларын өзгерту мүмкіндігін
қарастырады. 1 3 енгізу компонентінің аты (мысалы: Edit)
шығару компонентінің аты (мысалы: Label)
батырма компонентінің аты (мысалы: Button)
форма компонентін көрсетеді (мысалы: Form) 3 Оқушы кез
келген 3
компонентті
көрсетсе
толық балл
алады 4 1 5 5.1 Соңғы шартты цикл (Repeat .. Until)
5.2 Бағдарлама құрылымы – 1 балл
Циклдің құрылымын көрсетеді – 1 балл
Айнымалылардың типін көрсетеді – 1 балл
Түсініктеме(комментарий) жазады – 1 балл 14 6
Қадам A N 1 320 1 2 160 3 3 80 5 4 40 7 5 20 9 3 Қадамын
анықтайды –
1 балл
А бағанын
толтырады – 1
балл
N бағанын
толтырады – 1
балл 7 Нәтижесі: 10
Циклдің қайталану саны: 4 11 8 Бағдарламада енгізу операторын қолданады, шығару
операторын қолданады, таңдау операторының
құрылымын жазады, әйтпесе жағдайын қарастырады 4 Әрбір дұрыс
жауапқа 1
балл
Барлығы 20
25
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ – Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты
қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз
немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін
тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау
және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті
бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
26
ЖОБА
4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат
Ойлау
дағдылары
ның деңгейі
Тапсы
рма
саны*

тапсы
рма*
Тапсы
рма
түрі*
Орындау
уақыты,
мин*
Балл*
Бөлім
бойынша
балл
Программал
арды
құрудың
кіріктірілген
ортасында
есептерді
шешу
Алгоритмді
құру 8.3.1.1 Өңдеудің
кіріктірілген ортасында
есептердің моделін құру
Жоғарғы
деңгей
дағдылары 1 1 ТЖ 14 7
20
Алгоритмді
программалау 8.3.1.1 Өңдеудің
кіріктірілген ортасында
есептердің моделін құру
(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
Жоғарғы
деңгей
дағдылары 2 2,4, ҚЖ/ТЖ 10 5 8.3.3.1 Таңдау және
қайталау операторларын
программаны өңдеудің
кіріктірілген ортасында
қолдану (С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
Қолдану 1 5 ТЖ 5 3
Программаны
тестілеу 8.3.2.1 Алгоритм
трассировкасын жүзеге
асыру
Қолдану 2 3,6 ТЖ 10 5
Барлығы 6 39 минут 20 20
Ескерту: * өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
27
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша 4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары 1. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін қолданып, квадрат теңдеудің (𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐) түбірлерін есептейтін бағдарламаның прототипін құрыңыз және
бұл интерфейстің тиімділігін дәлелдеңіз. [3]
Интерфейстің тиімділігін жазыңыз ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________[1] 2. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының тілін қолданып, 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 квадрат
теңдеуінің түбірлерін есептейтін бағдарламаның кодын және тестілеу жоспарын
құрыңыз.
Берілгені: а, b, c айнымалыларының мәні.
Түбірлерді табу үшін дискреминант қолданылады және соған байланысты
теңдеудің түбірлері есептеледі: D=b2 — 4*a*c; D>0 x1 = (-b+√D)/(2*a), x2=(-b+√D)/(2*a) ; D=0 x1= x2;
D<0 түбірлері жоқ;
2.1 Есептің шартына байланысты бағдарлама кодын жазыңыз.
Бағдарлама коды [4]
28
ЖОБА
2.2 Бағдарлама кодының тестілеу жоспарын толтырыңыз.
№ Тестілеудің мақсаты Тестілеуде қолданылған
мәндер
Күтілетін нәтижелер 1 Дискреминант 0-ден
кем болған
жағдайдағы
түбірлерді табу a=4 b=1 c=5 -79, түбірлері жоқ [2] 3. Бағдарлама коды берілген.
OUTPUT “1 ден 10-ға дейінгі сан енгізіңіз”
INPUT Number
IF Number < 5 THEN
OUTPUT Number + “бұл кіші сан”
ELSE
OUTPUT Number + “бұл үлкен сан”
ENDIF
Бағдарламаның орындалу ретін жазыңыз. __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________[1] 4. Төмендегі А және В суретін салыстырыңыз. Блок-схема бойынша циклдік
операторларының түрін анықтаңыз және кемінде бір ерекшелігін түсіндіріңіз.
А. В.
Қайталау операторлары: A. _______________________ B. ______________________[2]
Ерекшелігі: ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________[1]
29
ЖОБА 5. Берілген бағдарлама кодын қарастырыңыз және трассировка кестесін толтырыңыз. 1 Number=5 Print number
For і from 1 to 3 Number=number-1 Print number Print “*” 23456 [3] 6. Қабырғалардан үшбұрыш құруға болатынын анықтайтын блок-схема құрыңыз. А, В, С
қабырғалары берілген. Егер, берілген қабырғалардан үшбұрыш құрылатын болса, онда
«Үшбұрыш құрылады», әйтпесе «Үшбұрыш құрылмайды» деген хабарлама шығуы
қажет. [3]
Жолы number i Экранға
шығару 1 5
30
ЖОБА
Балл қою кестесі
№ Жауабы Балл Қосымша
ақпарат 1 мәліметтерді енгізу және шығару компоненттерін
қолданады;
есептеуді жүргізетін батырманы қолданады;
пайдаланушыға түсінікті инерефейсін құрады;
интерфейстің тиімділігін келтіреді 3 1
Әрбір дұрыс
жауапқа 1 балл 2 2.1 Айнымалылардың дұрыс типін көрсетеді;
түбірлерді формула бойынша дұрыс есептейді;
шартты операторды дұрыс қолданады;
мәліметтерді экранға шығарады. 4 Әрбір дұрыс
жауапқа 1 балл
2.2 Дискреминанттың 0-ге тең болған жағдайын
қарастырады (екі түбірі тең болады);
Дискреминанттың 0-ден артық болған жағдайын
қарастырады (әртүрлі екі түбірі анықталады). 2 Әрбір дұрыс
жауапқа 1 балл 3 Шығару операторының орындалуы
Енгізу операторының орындалуы
Шартты оператордың орындалуы 1 4 А) соңғы шартты
В) алғы шартты
Ерекшелігі: соңғы шартты циклдік оператор
әрекеттен кейін циклдің есебін жүргізеді. 2 1
Әрбір дұрыс
жауапқа 1 балл 5 Жолы number i Экранға
шығару 1 5 2 5 3 1 4 4 5 4 3 2 4 3 5 3 3 3 4 2 5 2 6 * 3 Циклдің әрбір
айналымына – 1
балл
31
ЖОБА 6 3 Енгізу блогына
қолданады – 1
балл,
шығару блогын
қолданады – 1
балл,
шартты блокты
қолданады – 1
балл
Барлығы 20
32

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь