ГЛАВНАЯ Образцы планов CОР и СОЧ | ЖБ ҚБ ЖБ Қазақстан тарихы 8-сынып Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

ЖБ Қазақстан тарихы 8-сынып Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

13134
0

Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Қазақстан тарихы
8-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 8-сынып оқушыларына «Қазақстна тарихы» пәні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге
оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ,
жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
ЖОБА
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ………………….. 4
«Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………………………………………………… 4
«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ……………………………………….. 7
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ………………… 10
«XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………………… 10
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………………………………….. 13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ………………… 16
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………………………………….. 16
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………….. 19
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………….. 22
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ………………… 26
«XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …… 26
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырыптар Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы.
Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы
Оқу мақсаты 7.4.1.1 Жоңғар шапқыншылығының қазақ халқының
шаруашылығына тигізген зардаптарын анықтау 7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талдау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген
зардабын сипттайды
• Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын бағалайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Қазақ халқының шаруашылығына жоңғар шапқыншылығының тигізген зардаптарын
сипаттап, дәлелдер келтіріңіз.
2. «XVII-XVIII ғасырлардағы қазақ хадығының ішкі жағдайы» тақырыбында 100-150
сөзден тұратын эссе жазыңыз.
Эссе критерийлері:
Қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы кемінде 3 дерек келтіру;
Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуі туралы кемінде 2
дерек келтіру;
Қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандардың ісәрекеттеріне баға беру;
Қазақ хандығының дамуына үлес қосқан батырлардың ісәрекеттеріне баға беру.
1. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәлел: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәлел:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәлел:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
4
ЖОБА
Бағалау
критерийі
Тапсырм
а №
Дескриптор Балл
Білім алушы
Жоңғар
шапқыншыл
ығының
шаруашылы
ққа тигізген
зардабын
сипттайды 1 жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа
тигізген 1-зардабын сипаттайды; 1
жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа
тигізген 2-зардабын сипаттайды; 1
жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа
тигізген 3-зардабын сипаттайды; 1
Қазақ
хандығының
ішкі саяси
жағдайын
бағалайды 2 қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 1- дерек
келтіреді; 1
қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 2- дерек
келтіреді; 1
қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 3- дерек
келтіреді; 1
жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың
бірігуі туралы 1- дерек келтіреді 1
жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың
бірігуі туралы 2- дерек келтіреді 1
қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандардың
іс-әрекеттеріне баға береді; 1
қазақ хандығының дамуына үлес қосқан
батырлардың іс-әрекеттеріне баға береді. 1
Жалпы балл 10
5
ЖОБА
«Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Жоңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа тигізген
зардабын сипттайды
Жоңғар шапқыншылығының
зардабын анықтауда қиналады
Жоңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа тигізген 1/2/3/зардабын сипаттауда
қателіктер жібереді
Жоңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа тигізген зардабын
дұрыс сипттайды
Қазақ хандығының ішкі
саяси жағдайын бағалайды
Қазақ хандығының ішкі саяси
жағдайына баға беруде
қиналады
Қазақ хандығының ішкі жағдайы
туралы 1/2/3 дерек келтіруде,
жоңғар шапқыншылығына қарсы
күресте халықтың бірігуі туралы 1/2 дерек келтіруде, қазақ
хандығының дамуына үлес қосқан
хандар мен батырлардың ісәрекеттеріне баға беруде қателіктер
жібереді
Қазақ хандығының ішкі саяси
жағдайын бағалайды
6
ЖОБА
«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының
басталуы. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты
Оқу мақсаты 7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
анықтау 7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талдау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
сипаттайды
• Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына баға
береді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Қазақ жерінің Ресей империясының қосылу барысын ретімен орналастырыңыз.
Дұрыс жауапты ретімен орналастырыңыз.
2. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына талдау жасаңыз.
Абылай ханның ішкі
саясатының бағыттары 12
Абылай ханның сыртқы
саясатының бағыттары 12
Ханның саясатының тиімділігіне баға беріңіз
7
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсыр
ма №
Дескриптор Балл
Білім алушы
Қазақ хандығының
сыртқы саясатының
нәтижелерін сипаттайды 1 Ресей империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 1-оқиғаны анықтайды; 1
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 2- оқиғаны анықтайды; 1
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 3-оқиғаны анықтайды; 1
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 4- оқиғаны дұрыс анықтайды; 1
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 5- оқиғаны анықтайды; 1
Қазақ хандығының ішкі
саяси жағдайына баға
береді 2 Абылай ханның ішкі саясаттағы 1 -бағытын
сипаттайды; 1
Абылай ханның ішкі саясаттағы 2 -бағытын
сипаттайды; 1
Абылай ханның сыртқы саясаттағы 1 —
бағытын сипаттайды; 1
Абылай ханның сыртқы саясаттағы 2 —
бағытын сипаттайды; 1
Абылай ханның саясатының тиімділігіне
баға береді. 1
Жалпы балл 10
8
ЖОБА
«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Қазақ хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін
сипаттайды
Қазақ хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін
сипаттауда қиналады
Қазақ жерінің Ресей
империясының қосылу барысын
ретімен орналастыруда қателіктер
жібереді
Қазақ хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін сипаттайды
Қазақ хандығының ішкі
саяси жағдайына баға
береді
Қазақ хандығының ішкі саяси
жағдайына баға беруде қиналады
Абылай ханның ішкі 1/2 және
сыртқы 1/2 саясатының
бағыттарын талдауда, 1/2
саясатының бағыттарына баға
беруде қателіктер жібереді
Қазақ хандығының ішкі саяси
жағдайына баға береді
9
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып XVIII ғасырдағы халық ауыз әдебиеті
XVIII ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті
Оқу мақсаты 7.2.1.1 Cалт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың
құндылықтары мен маңыздылығын анықтау
7.2.2.4 Қолданбалы өнердің жетістіктерін бағалау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Cалт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары
мен маңыздылығын сипаттайды
• Қолданбалы өнердің жетістіктеріне баға береді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 мин
Тапсырма
1. Cалт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды сипаттап, құндылығы мен маңыздылығын
анықтаңыз.
Cалтдәстүрлер
мен әдетғұрып
Сипаттама Құндылығы мен маңызы
Ерулік
Жылу жинау
Асар
2. «XVIII ғасыр қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі» тақырыбына,
ПТМС формуласын қолданып, талдау жасаңыз.
Позиция «XVIII ғасыр қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі деп санауға
болады/болмайды?»
Түсіндіру (себебі…)
Мысал (мұны мынадай мысал арқылы дәлелдей аламын….)
Салдар (қорытынды жасаймын….)
10
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы Cалт-дәстүрлер мен
әдет-ғұрыптардың
құндылықтары мен
маңыздылығын
сипаттайды 1 ерулік әдет-ғұрпының сипаттамасын жазады; 1
еруліктің маңыздылығы мен құндылығын
жазады; 1
жылу жинау әдет-ғұрпының сипаттамасын
жазады; 1
жылу жинаудың маңыздылығы мен
құндылығын жазады; 1
асардың сипаттамасын жазады; 1
асардың маңыздылығы мен құндылығын
жазады; 1
Қолданбалы өнердің
жетістіктеріне баға
береді 2 тақырып бойынша өз позициясын
таңдайды; 1
өзі таңдаған позициясының себебін жанжақты түсіндіреді; 1
мысал келтіреді; 1
қорытынды ой жазады. 1
Жалпы балл 10
11
ЖОБА
«XVIII ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары Cалт-дәстүрлер мен әдетғұрыптардың
құндылықтары мен
маңыздылығын
сипаттайды
Cалт-дәстүрлер мен әдетғұрыптардың құндылықтары мен
маңыздылығын сипаттауда
қиналады
Ерулік/жылу жинау/асар/ ұғымдарына
сипаттама беруде, маңыздылығы мен
құндылығын сипаттауда қателіктер
жібереді Cалт-дәстүрлер мен әдетғұрыптардың құндылықтары мен
маңыздылығын сипаттайды
Қолданбалы өнердің
жетістіктеріне баға
береді
Қолданбалы өнердің жетістіктеріне
баға беруде қиналды
Тақырып бойынша өз позициясын
таңдауда, өзі таңдаған позициясының
себебін жан-жақты түсіндіруде,
мысалдар келтіруде,
қорытынды ой жазуда қиналады
Қолданбалы өнердің жетістіктеріне
баға береді
12
ЖОБА
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. 1836-1838 жылдардағы Бөкей Ордасындағы қазақтардың
көтерілісі. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық
қозғалыс
Оқу мақсаты 7.3.1.5 Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық
күресінің себеп-салдарын анықтау 7.3.1.6 Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне баға
беру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің себепсалдарын сипаттайды
• Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөлін
бағалайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 мин
Тапсырма
1. XVIII-XIX ғасырларда болған ұлт-азаттық көтерілістердің ортақ себептері мен салдарын
сипаттаңыз.
Ұлтазаттық көтерілістердің ортақ себептері
1 2
Ұлтазаттық көтерілістердің ортақ салдары 1 2
2. «XVIII-XIX ғасырлардағы ұлт-азаттық көтеріліс жетекшілерінің рөлі» тақырыбында эссе
жазыңыз. Өз еркіңіз бойынша бір көтеріліс жетекшісін таңдаңыз.
Исатай Тайманұлы/Махамбет Өтемісұлы/ Сырым Датұлы/Кенесары Қасымұлы
Эссе критерийлері:
Тұлғаның көтеріліс барысындағы ісәрекетін сипаттау;
Тұлғаның ерлігі туралы кемінде екі дәлел келтіру;
Көтерілістің нәтижесін жазу;
Көтерілістің тарихи маңызын жазу;
Тұлғаның көтерілістегі рөліне баға беру.
13
ЖОБА
Бағалау
критерийі
Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Отаршылдыққа
қарсы ұлт-азаттық
күрестің себепсалдарын
сипаттайды 1
көтерілістердің ортақ 1- себебін көрсетеді; 1
көтерілістердің ортақ 2- себебін көрсетеді; 1
көтерілістердің ортақ 1- салдарын көрсетеді; 1
көтерілістердің ортақ 2- салдарын көрсетеді; 1
Ұлт-азаттық
көтеріліс
басшыларының
рөлін анықтайды 2 тұлғаның көтеріліс барысындағы іс-әрекетін
сипаттайды; 1
тұлғаның ерлігі туралы 1-дәлел келтіреді; 1
тұлғаның ерлігі туралы 2- дәлел келтіреді; 1
көтерілістің нәтижесін жазады; 1
көтерілістің тарихи маңызын жазады; 1
тұлғаның көтерілістегі рөліне баға береді; 1
Жалпы балл 10
14
ЖОБА
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Критериалды
бағалау
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Отаршылдыққа қарсы
ұлт-азаттық күрестің
себеп-салдарын
сипаттайды
Отаршылдыққа қарсы ұлтазаттық күрестің себеп-салдарын
сипаттауда қиналады
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық
күрестің 1/2 себептерін және 1/2
салдарын сипаттауда қателіктер
жібереді
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық
күрестің себеп-салдарын
сипаттайды
Ұлт-азаттық көтеріліс
басшыларының рөлін
анықтайды
Ұлт-азаттық көтеріліс
басшыларының рөлін анықтауда
қиналады
Тұлғаның көтеріліс барысындағы ісәрекетін сипаттауда, ерлігі туралы 1/2дәлелдер келтіруде, көтерілістің
нәтижесін/ тарихи маңызын жазуда,
тұлғаның көтерілістегі рөліне баға
беруде қателіктер жібереді
Ұлт-азаттық көтеріліс
басшыларының рөлін анықтайды
15
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып ХІХ ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық
хандықтармен қарым-қатынастары. Қазақстанның Ресей
империясына қосылуының аяқталуы
Оқу мақсаты 7.3.1.5 Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің
себеп-салдарын анықтау 7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің
себеп-салдарын сипаттайды
• Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
түсіндіреді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Көтерілістердің себеп-салдарын анықтаңыз.
2. Қазақ хандығының Ресейге қосылуы салдарынан орын алған өзгерістерді сипаттап,
кестені толтырыңыз.
Cалалар Өзгерістер
Әлеуметтік
Экономикалық
Саяси
Мәдени
3. ХVIII ғасырдағы Қазақ хандығының сыртқы саясатындағы жағымды және жағымсыз
өзгерістерді сипаттаңыз.
Жағымды өзгерістер Жағымсыз өзгерістер
Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған
көтеріліс:
Себептері:
Салдары:
Есет Көтібарұлы бастаған көтеріліс:
Себептері:
Салдары:
16
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсыр
ма №
Дескриптор Балл
Білім алушы
Халықтың отаршылдыққа
қарсы ұлт-азаттық күресінің
себеп-салдарын сипаттайды 1 Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған
көтерілістің себебін анықтайды; 1
Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған
көтерілістің салдарын анықтайды; 1
Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістің
себебін анықтайды; 1
Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістің
салдарын анықтайды; 1
Қазақ хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін
түсіндіреді 2 Ресейге қосылу салдарынан орын алған
әлеуметтік өзгерісті анықтайды; 1
Ресейге қосылу салдарынан орын алған
экономикалық өзгерісті анықтайды; 1
Ресейге қосылу салдарынан орын алған
саяси өзгерісті анықтайды; 1
Ресейге қосылу салдарынан орын алған
мәдени өзгерісті анықтайды; 1 3
қазақ хандығының сыртқы саясатындағы
жағымды өзгерісті сипаттайды; 1
қазақ хандығының сыртқы саясатындағы
жағымсыз өзгерісті сипаттайды. 1
Жалпы балл 10
17
ЖОБА
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Критериалды бағалау Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Халықтың отаршылдыққа
қарсы ұлт-азаттық күресінің
себеп-салдарын сипаттайды
Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлтазаттық күресінің себеп-салдарын
сипаттауда қиналады
Жанқожа Нұрмұхамедұлы және Есет
Көтібарұлы бастаған көтерілістің
себебін, салдарын анықтауда
қателіктер жібереді
Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлтазаттық күресінің себеп-салдарын
сипаттайды
Қазақ хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін
түсіндіреді
Қазақ хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін түсіндіруде
қиналады
Ресейге қосылу салдарынан орын
алған
әлеуметтік/экономикалық/саяси/
мәдени өзгерісті анықтауда, қазақ
хандығының сыртқы саясатындағы
жағымды/жағымсыз өзгерістерді
сипаттауда қателіктер жібереді
Қазақ хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін
түсіндіреді
18
ЖОБА
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілікаумақтық реформалар. Қазақстандағы жаппай отаршылдық
қоныс аудару саяясаты
Оқу мақсаты 7.3.1.4 Патша үкіметі реформалары нәтижесіндегі әкімшілікаумақтық өзгерістерді түсіндіру
7.1.2.1 Дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи
кезеңдермен салыстыру арқылы анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Патша үкіметі реформалары нәтижесіндегі әкімшілікаумақтық өзгерістерді сипаттайды
• Қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи
кезеңдермен салыстыру арқылы түсіндіреді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Тарихи фактілердің «ақиқат» не «жалған» екеніндігін анықтаңыз.
№ Тарихи фактілер Ақиқат Жалған 1 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформаны
М.Сперанский дайындады 2 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформа
бойынша Батыс Сібір генерал-губернаторлығына
Орал, Семей облыстары енді 3 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформа
бойынша облысты әскери губернаторлар
басқарды 4 Бөкей ордасы Астрахан губерниясының құрамына
қосылды
2. 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформаға дейінгі және реформадан кейінгі қазақ
қоғамындағы өзгерістерді салыстырыңыз.
Дәстүрлі қазақ қоғамының
ерекшеліктері
1867-1868 жылғы әкімшілік
реформадан кейінгі өзгерістер
Қазақ халқының
өмір сүру салты
Мәдениеті
Әлеуметтік
құрамы
19
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырм
а №
Дескриптор Балл
Білім алушы
Патша үкіметі реформалары
нәтижесіндегі әкімшілікаумақтық өзгерістерді
сипаттайды 1 1- фактінің жалған/ ақиқат екендігін
анықтайды; 1 2- фактінің жалған/ ақиқат екендігін
анықтайды; 1 3 -фактінің жалған/ ақиқат екендігін
анықтайды; 1 4 -фактінің жалған/ ақиқат екендігін
анықтайды; 1
Қазақ қоғамындағы
өзгерістерді өткен тарихи
кезеңдермен салыстыру
арқылы түсіндіреді 2
дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың
өмір сүру салтын сипаттайды; 1
реформадан кейінгі қазақ халқының өмір
сүру салтын сипаттайды; 1
дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың
мәдениетін сипаттайды; 1
реформадан кейінгі қазақ халқының
мәдениетін сипаттайды; 1
дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың
әлеуметтік құрамын сипаттайды; 1
реформадан кейінгі қазақ халқының
әлеуметтік құрамын сипаттайды. 1
Жалпы балл 10
20
ЖОБА
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Критериалды
бағалау
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Патша үкіметі
реформалары нәтижесіндегі
әкімшілік-аумақтық
өзгерістерді сипаттайды
Патша үкіметі реформалары
нәтижесіндегі әкімшілік-аумақтық
өзгерістерді анықтауда қиналады 1/2/3/4 тарихи фактілердің
ақиқат/жалған екендігін анықтауда
қателіктер жібереді
Патша үкіметі реформалары
нәтижесіндегі әкімшілікаумақтық өзгерістерді
сипаттайды
Қазақ қоғамындағы
өзгерістерді өткен тарихи
кезеңдермен салыстыру
арқылы түсіндіреді
Қазақ қоғамындағы өзгерістерді
өткен тарихи кезеңдермен
салыстыру арқылы түсіндіруде
қиналады
Дәстүрлі қазақ қоғамындағы/
реформадан кейінгі халықтың өмір
сүру салтын/мәдениетін/әлеуметтік
құрамын түсіндіруде қателіктер
жібереді
Қазақ қоғамындағы өзгерістерді
өткен тарихи кезеңдермен
салыстыру арқылы түсіндіреді
21
ЖОБА
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. Жәрмеңке
саудасының дамуы
Оқу мақсаты 7.4.2.1 Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын
анықтау
7.4.2.2 Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын
сипаттайды
• Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1.Тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын көрсетіңіз.
А) батырақтар
В) жатақтар
С) босқындар D) еріктілер
2. ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты дамыған өңірін көрсетіңіз.
А) Ақмола облысы
В) Семей облысы
С) Өскемен уезі
D) Петропавл уезі
3. Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауарын анықтаңыз.
А) астық
В) жер
С) жүн D) мал
4. Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетіңіз.
А) С.Мадатов
В) М.Ниязов
С) Мехти Рафаилов D) Вали Ахун Юлдашев
5. Қазақ жеріндегі капиталистік қатынастардың жағымды және жағымсыз жақтарын,
суреттер арқылы анықтаңыз.
22
ЖОБА
Алғышқы Қарағанды көмір шахталары Жалдамалы әйелдердің ауыр еңбегі
Спасск мыс қорыту пештері
Қазақ жеріндегі алғаш темір жолдың
салынуы
Жағымды жағы Жағымсыз жағы
6. Жәрмеңкелердің сауданың дамуына қосқан үлесін анықтаңыз.
Жәрмеңкелердің атауы Жәрмеңкенің қосқан үлесі
23
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсыр
ма №
Дескриптор Балл
Білім алушы
Капиталистік
қатынастардың
экономикаға ықпалын
сипаттайды 1-4 тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған
қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын
көрсетеді; 1
ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің
басты дамыған өңірін көрсетеді; 1
Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың
негізгі тауарын анықтайды; 1
Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар
апарып сатқан көпесті көрсетеді; 1 5 Қазақ жеріндегі капиталистік
қатынастардың дамуының жағымды
жағын сипаттайды; 1
Қазақ жеріндегі капиталистік
қатынастардың дамуының жағымсыз
жағын сипаттайды; 1
Сауда қатынастарына
жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін көрсетеді 6
сауданың дамуына үлес қосқан 1-
жәрмеңкені анықтайды; 1
сауданың дамуына үлес қосқан 2-
жәрмеңкені анықтайды; 1 1-жәрмеңкенің сауданың дамуына
қосқан үлесін анықтайды; 1 2-жәрмеңкенің сауданың дамуына
қосқан үлесін анықтайды. 1
Жалпы балл 10
24
ЖОБА
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Критериалды
бағалау
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Капиталистік
қатынастардың экономикаға
ықпалын сипаттайды
Капиталистік қатынастардың
экономикаға ықпалын сипаттауда
қиналады
Тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған қазақорыс еңбекшілерінің атауын/
ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты
дамыған өңірін/
Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың
негізгі тауарын/
Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар
апарып сатқан көпесті көрсетуде қателіктер
жібереді
Капиталистік қатынастардың
экономикаға ықпалын сипаттайды
Сауда қатынастарына
жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін көрсетеді
Сауда қатынастарына
жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін көрсетуде
қиналады
Қазақ жеріндегі капиталистік қатынастардың
дамуының жағымды/жағымсыз жақтарын
сипаттауда, сауданың дамуына үлес қосқан 1/2 жәрмеңкені анықтауда, 1/2 жәрмеңкенің
сауданың дамуына қосқан үлесін көрсетуде
қателіктер жібереді.
Сауда қатынастарына
жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін көрсетеді
25
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Тақырып ХІХ ғасырдағы мәдениеттің дамуы
Оқу мақсаты 7.2.3.2 XIXғ. ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің
даму ерекшеліктерін түсіндіру
7.2.2.1 Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері
туындыларының тарихи дереккөзі ретінде құндылығын
бағалау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін
анықтайды
• Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері
туындыларының тарихи дереккөзі ретінде
құндылығына баға береді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Білім беру мен ағарту саласының ерекшелігін анықтаңыз.
ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту саласының ерекшелігі a. b. c. d. e.
2. ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдбиеті мен музыка өнері туралы ойыңызды ПТМС
формуласы арқылы пікіріңізді білдіріңіз.
Позиция «ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дерек
көзі ретінде құндылығы жоғары /құндылығы төмен»
Түсіндіру (себебі…)
Мысал (мұны мынадай 2 мысал арқылы дәлелдей аламын….)
Салдар (қорытынды жасаймын….)
26
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсы
рма №
Дескриптор Балл
Білім алушы
Білім беру мен ағарту ісінің
даму ерекшеліктерін
анықтайды 1 білім беру мен ағарту саласының 1-
ерекшелігін жазады; 1
білім беру мен ағарту саласының 2-
ерекшелігін жазады; 1
білім беру мен ағарту саласының 3-
ерекшелігін жазады; 1
білім беру мен ағарту саласының 4-
ерекшелігін жазады; 1
білім беру мен ағарту саласының 5-
ерекшелігін жазады; 1
Халық ауыз әдебиеті мен
музыка өнері
туындыларының тарихи
дереккөзі ретінде
құндылығына баға береді 2
тақырыпқа қатысты өз позициясын
анықтайды; 1
өзі таңдаған позициясының себебін жанжақты түсіндіреді; 1
ойын нақтылау үшін 1 -дәлел келтіреді; 1
ойын нақтылау үшін 2 -дәлел келтіреді; 1
қорытынды жасайды. 1
Жалпы балл 10
27
ЖОБА
«XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні ___________________________________________
Критериалды бағалау Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Білім беру мен ағарту ісінің даму
ерекшеліктерін анықтайды
Білім беру мен ағарту ісінің даму
ерекшеліктерін анықтауда қиналады
Білім беру және ағарту
саласының 1/2/3/4/5
ерекшеліктерін анықтауда
қателіктер жібереді
Білім беру мен ағарту ісінің
даму ерекшеліктерін
анықтайды
Халық ауыз әдебиеті мен
музыка өнері туындыларының
тарихи дереккөзі ретінде
құндылығына баға береді
Халық ауыз әдебиеті мен музыка
өнері туындыларының тарихи
дереккөзі ретінде құндылығына баға
беруде қиналады
Өзінің позициясын айтуда/
түсіндіруде /1 / 2 дәлел келтіруде/
қорытынды жасауда қателіктер
жібереді
Халық ауыз әдебиеті мен
музыка өнері
туындыларының тарихи
дереккөзі ретінде
құндылығына баға береді
28
ЖОБА
29

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь